Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

12/27/2012

Praat Ek Mense Engele Tale

In Engels praat Christene van "Tongues" of "Speaking in Tongues". Ek het al gehoor van "praat in tale", "bid in tale", "geestaal", ens. Hiermee volg wat ek verstaan oor hierdie onderwerp gebasseer op wat ek in die Bybel daarvan lees, wat ek daarvan geleer het en gebeure wat ek oor die afgelope 10 jaar self gesien en ervaar het.

Eerstens het ek al soveel besware aangehoor teen die gebruik van tale asook vrae oor wat die doel hiervan is. Ek vermoed daar is 'n vrees by mense vir die onbekende, maar ek dink 'n groot rede vir heftige verskille hieroor is oor 'n valse idee dat iemand wat hierdie tale gebruik nader aan die Here is, of dan beter Christene is. Verder dink ek mense probeer hierdie saak beredeneer, bedink en verstaan. Paulus sê juis dat dit nie 'n saak van die verstand is nie, later meer hieroor. My persoonlike ervaring was dat dit aanvanklik baie geloof gevat het om te glo dat dít waarmee ek besig was, wél van God af was en wél die Gawe van Ongewone Tale was. Ek het in die laaste drie jaar geweldig baie geleer oor die toepassing en doel hiervan en gebruik dit nou op gereelde basis vir die doel wat beskryf word in 1 Kor. 14. Hieroor ook meer later.

My doel met hierdie artikel is om moontlik vrae te beantwoord vir die wat onseker is en verder om die wat oortuig is die gebruik van ongewone tale is nie vandag van pas nie, ten minste 'n idee te gee wat ander ervaar en glo hieroor.

PINKSTER
Die eerste gebeure wat hierdie gawe van Heilige Gees beskryf is in Handelinge 2 tydens die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag.


Hand. 2:4 "Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen."
 
Hand. 2:7-8 "Verras en verbaas sê hulle toe: 'Die mense wat daar praat, is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal?"
 
Hand. 2:11 "Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere – ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het.'"
Dit is duidelik hier dat sommige, dalk almal van die mense wat in tale gepraat het, een of ander menstaal gepraat het, hoewel hulle self nie daardie taal bemagtig het nie. Ek het van een so 'n geval gehoor waar 'n vrou in tale gebid het en sonder dat sy dit geweet het, het haar Franse man dit verstaan en tot bekering gekom.

12 comments:

Danie Loots said...

HANDELINGE
'n Ander, baie interessante geval gebeur toe Petrus aan Kornelius en sy huis vertel het van Jesus in Handelinge 10. Dit was juis die gebruik van ongewone tale of klanke wat die Joodse gelowiges oortuig het dat hierdie mense die Heilige Gees ontvang het, tenspyte van die feit dat hulle nie Jode was nie.

Hand. 10:45-46 "Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prys, was hulle baie verbaas dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is ook op mense wat nie Jode is nie."

Hand. 11:17 "Hulle het net soos ons in die Here Jesus Christus geglo, en God het aan hulle ook dieselfde gawe as aan ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder?”"

Om die waarheid te sê, toe Petrus terug is in Jerusalem, het hy juis die Jode daar ook oortuig na aanleiding van "dieselfde gawe as aan ons gegee". Ek het nie die versies gaan naslaan nie, maar ek onthou verskeie kere in Handelinge waar juis hierdie praat in ongewonde tale vir die dissipels 'n aanduiding was wanneer iemand bekeer is.

Ek wil net duidelik maak dat ek glad nie glo dat mense wat nie hierdie gawe gebruik nie bekeer is of nie Christene is nie. Ek sien dit bloot as iets wat Heilige Gees vir ons gee om te gebruik. As ons dit nie gebruik nie, sal ons ook nie die waarde daarvan geniet nie.

Danie Loots said...

'n GAWE VAN DIE HEILIGE GEES
In 1 Korintiërs 12 noem Paulus hierdie gawe juis as een van die vele gawes van die Heilige Gees. Om die waarheid te sê kry ek die idee dat dit moontlik nie vir almal beskore is nie in vers 30. Maar ek moet sê, dat ek baie verbaas sal wees indien dit wel so is. Ek is baie seker dat indien iemand hierdie gawe wil hê, bid dat die Here dit vir hulle gee en dan glo dat dit moontik is volgens die Bybel, hulle dit wel kan kry.

1 Kor. 12:10 "Aan die een gee Hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee Hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê."

1 Kor. 12:30 "Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke en kan almal dit uitlê?"

Danie Loots said...

LIEFDE EN VANDAG
In 1 Korintiërs 13 herinner Paulus ons dat enige van die Gawes van die Heilige Gees niks beteken indien ons nie liefde het nie, net so met hierdie gawe van ongewonde tale, of dan "tale van engele" soos hy dit in vers 1 noem.

1 Kor. 13:1 "Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is: Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword."

1 Kor. 13:8 "Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik, sal ophou, en dié van kennis sal uitgedien raak."

'n Facebook vriend, wat nie glo dat hierdie ongewone tale vir vandag toepaslik is nie, het juis onlangs geargumenteer dat vers 8 aandui dat hierdie gawe sal ophou. Hy is oortuig dat hierdie gawe dan reeds opgehou het en nie meer van toepassing is nie. Ek sal net noem dat dit lynreg bots teen met wat ek in vele kerke en hedendaagse Christene, asook in my eie lewe, ervaar. Om die waarheid te sê, ek sien hierdie gawe vandag in gebruik deur nie net Chrismatiese / Pinkster kerke nie, maar selfs deur lidmate van die Susterskerke en tot my verbasing het ek onlangs gehoor van miljoene Katolieke Christene wat radikaal tot bekering gekom het en wat verskeie van die Gawes van die Heilige Gees gebruik, so ook die gawe van ongewonde tale en klanke.

My beroep op andere wat ook glo dat hierdie Gawe van ongewonde tale nie vandag van toepassing is nie, is om ten minste 'n oop hart te hê, verál indien hulle kinders of ander naby aan hulle, wel opgewonde vertel dat hulle hierdie Gawe ontvang het. Indien hierdie persone hardkoppig vashou aan hulle eie idees, kan hulle moontlik hul kinders / vriende van 'n ongelooflike geskenk van Heilige Gees ontneem. Of hulle kan die kommunikasie kanaal oor hierdie onderwerp toemaak.

Danie Loots said...

DOEL VAN TALE
In 1 Korintiërs 14 praat Paulus breedvoerig oor hierdie gawe. Hy maak dit baie duidelik wat die doel van hierdie gawe is en wat die reëlings rondom die gebruik daarvan behoort te wees. Hierdie stem dan ook ooreen met my ervaring van die gebruik van hierdie gawe.

1 Kor. 14:2 "Iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, want deur die Gees sê hy onbegryplike dinge."

1 Kor. 14:6 "Die een wat ongewone tale of klanke gebruik, bou net homself op, maar die een wat profeteer, bou die gemeente op. Ek sou graag wil hê dat julle almal ongewone tale of klanke gebruik, maar nog liewer dat julle profeteer. Die een wat profeteer, is van groter betekenis as die een wat ongewone tale of klanke gebruik, tensy hy dit ook uitlê sodat die gemeente daardeur opgebou kan word. En nou, broers, as ek na julle toe kom en ongewone tale of klanke gebruik, van watter nut sal ek vir julle wees? Ek sal vir julle net van nut wees as ek 'n openbaring of kennis of profesie of lering aan julle meedeel."

Waar al die ander Gawes van die Gees, die profetiese gawes, ten doel het om die kerk en mense te bemoedig en op te bou, soos wat duidelik is in 1 Kor. 14, is die gawe van ongewone tale vir die voordeel van die individu, die gebruiker van die tale self. Die uitsondering is soms wanneer iemand, moontlik die persoon self, die vreemde taal uitlê, dan is dit soos die ander profetiese gawes, om die kerk en ander gelowiges op te bou.

Danie Loots said...

Paulus sê juis vir die gelowiges van Korinte, dat hulle eerder moet strewe om die profetiese gawes te gebruik, want dit dien die gemeente en mede-gelowiges.

1 Kor. 14:9 "So is dit ook met julle. As julle ongewone tale of klanke gebruik en nie 'n verstaanbare woord praat nie, hoe sal 'n mens weet wat daar gesê word? Dan praat julle mos in die wind!"

1 Kor. 14:12-14 "Dit is ook op julle van toepassing. As julle julle toelê op die gawes van die Gees, streef dan na dié wat tot opbou van die gemeente dien, sodat julle daarin kan uitmunt. Daarom moet hy wat ongewone tale of klanke gebruik, bid om die gawe om dit te kan uitlê, want as ek ongewone tale of klanke gebruik wanneer ek bid, dan bid my gees, maar my verstand is nie daarby betrokke nie."

1 Kor. 14:16-19 "Anders, as jy met die gees 'n dankgebed doen, hoe sal 'n gewone mens wat daar teenwoordig is, op jou dankgebed 'Amen' kan sê? Hy verstaan mos nie wat jy sê nie. Jou dankgebed is wel goed, maar ander mense word nie daardeur geestelik opgebou nie. Ek dank God dat ek meer ongewone tale of klanke gebruik as julle almal. Maar in die byeenkoms van die gemeente wil ek liewer vyf woorde met my verstand praat om ook ander te onderrig, as duisend woorde in ongewone tale of klanke."

1 Kor. 14:21 "In die wet staan daar geskrywe dat die Here sê: 'Deur andertaliges en deur die mond van vreemde mense sal Ek met hierdie volk praat, en selfs dan sal hulle na My nie luister nie.'"


In vers 14 sê Paulus iets baie interessants. Hy noem eerstens dat sy gees bid en tweedens dat sy verstand nie daarby betrokke is nie. Vir baie lank in die Chrismatiese en Pinksterkerke, was die mense onder die indruk dat hierdie gawe net manifesteer wanneer die Heilige Gees kies dat dit moet gebeur, dus net sekere geleenthede. Vers 14 het hulle juis later laat verstaan dat die gelowige hierdie gawe enige tyd kan gebruik en dat dit "my gees" is wat dan bid.

Die deel van die verstand is ook 'n struikelblok vir baie gelowiges, verál ons Westerlinge, wat alles wil verstaan. My ervaring van die gawe van ongewone tale is dat al wat daar te verstaan is, is oor wat die Bybel daarvan sê. Om dit te probeer uitredeneer of verstaan uit eie inteliggensie, is futiel en gaan heel waarskynlik 'n hindernis bly. Ek weet vir die analitiese persoon is dit 'n probleem, verál wanneer jy geluide begin maak en probeer uitwerk of dit nou van die Gees is of nie. Persoonlik, was ek aanvanklik ook maar baie onseker. Ek het maar net in geloof aanhou "oefen", altyd op my eie, verál wanneer ek alleen in die motor was, was 'n ideale tyd om sommer baie te oefen. Later het ek meer seker geword en is dit vandag nie net 'n saak van geloof nie, maar 'n saak van sekerheid.

Danie Loots said...

REËLINGS EN ORDE
Die laaste deel van 1 Kor. 14 probeer Paulus die gelowiges help om hierdie gawe ordelik te gebruik. Hy verduidelik aan hulle hoekom die gebruik van ongewone tale in die kerk of by byeenkomste geen nut het nie, behalwe as iemand dit kan uitlê. Dit strook ook heeltemal met wat my ervaring hiervan is.

Ek het 'n paar Charismatiese predikers al gehoor in hierdie ongewone tale praat en dit dan dadelik daarna opgevolg met die profetiese uitleg. Ek self het nog net een keer in 'n ander taal, as my gewone "geestaal" gepraat, en iemand anders het die uitgelê. Soos Paulus ook noem, was dit wonderlik om die uitleg te hoor, baie bemoedigend en opbouend. Maar oor die algemeen as ander hierdie ongewone klanke gebruik, is dit vir my betekenloos.

Hier en daar het iemand al in hierdie ongewone taal gesing of baie kort hierdie ongewonde taal gebruik sonder dat dit deur iemand uitgelê is. Hierdie kere het nie verkeerd gevoel nie, maar ek sal dit ook nie hand en tand verdedig nie. Dit het min genoeg gebeur dat ek nie ervaar het dat dit die diens versteur het nie. Maar soos Paulus sê, sou ongelowiges of vreemdelinge dalk baie verward hieroor kon wees.

1 Kor. 14:23 "As die hele gemeente dan bymekaar is en almal gebruik ongewone tale of klanke en daar kom buitestaanders of ongelowiges binne, sal hulle nie sê julle is van julle verstand af nie?"

1 Kor. 14:26-28 "Hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as julle bymekaarkom, het elkeen gewoonlik 'n bydrae om te lewer: 'n psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klank, 'n uitleg daarvan. Sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. Wat die ongewone tale of klanke betref, net twee of hoogstens drie moet dit praat, elkeen op sy beurt, en daar moet een wees wat dit uitlê. As daar nie iemand is wat dit kan uitlê nie, moet dié een wat ongewone tale of klanke gebruik, stilbly in die byeenkoms van die gemeente en net tuis met homself en met God praat."

Let op dat Paulus nie sê dat hierdie tale altyd 'n uitleg moet hê nie. Hy sê slegs dat dit uitgelê moet word wanneer mense dit in die kerk of by byeenkomste wil gebruik. As daar niemand is om dit uit te lê nie, dan moet dit "tuis met homself" gebeur. Ek het al verskeie kere hierdie beswaar gehoor by mense wat nie hierdie tale gebruik nie, hulle sê daar móét 'n uitleg wees. Ek dink 1 Kor. 14:28 beantwoord hierdie aanspraak bevredigend.

Laastens sê Paulus aan die gelowiges in Korinte dat hulle nie die gebruik van ongewonde tale moet verhinder nie, maar ook dat alles gepas en ordelik moet geskied. Persoonlik glo ek dat die kerk van vandag baie mis deur juis hierdie gebruik te verhinder. Verder is daar ook diegene wat dit wel gebruik, maar dit nie ordelik en gepas doen nie. Ek voel stek dat indien die kerk hierdie twee instruksies van Paulus gehoorsaam, daar baie voordeel vir die gelowiges ontsluit sal word.

1 Kor. 14:39 "Daarom, my broers, beywer julle om te profeteer en moenie die gebruik van ongewone tale of klanke verhinder nie. Alles moet egter gepas en ordelik geskied."

Danie Loots said...

PERSOONLIKE ERVARINGS
Persoonlik onthou ek die verwarring hieroor toe ek aanvanklik hieraan blootgestel is. Vandag is hierdie 'n onwrikbare geskenk van die Here af wat ek gereeld gebruik. Wanneer ek geluide in die nag hoor of enigsins 'n vrees by my wil opkom, bid ek saggies. Toe ek nog gereeld gevlieg het, en bang wou word, het ek saggies in hierdie tale gebid, sonder dat ander dit enigsins sou weet, behalwe dalk baie effense beweging van my lippe.

Wanneer ek op my senuwees is om met 'n bestuurder by die werk te gaan praat, of oorweldig is om voor mense te praat of te bid, sal ek ook saggies en ongemerk bid in tale.

Baie keer wanneer ek gevra word om profetiese woord te bring en ek op my senuwees is, sal ek ook in ongewone tale bid.

Dit is uiters effektief om my innerlik te versterk, vrese te verdrywe en my gereed te maak. Ek kan my nou nie indink hoe ek ooit daarsonder kon klaarkom nie.

Daar is ook ander gevalle waar ek hierdie ongewone tale gebruik het, maar ek vermoed dit is onnodig om dit hier te bespreek.

Dit is my wens dat hierdie gedeelte vir gelowiges onsekerhede sal uit die weg ruim, duidelikheid sal bring en mense sal aanmoedig om te strewe daarna om hierdie wondelike gawe te gebruik. Vir die wat baie seker is van hul saak dat die gebruik hiervan nie van pas is in vandag se kerk nie, hoop ek om ten minste vir hulle die kant te wys van die wat wel glo dat die heeltemal van pas is vir vandag ook.

Henrietta said...

Danie, jy is geseënd. Ek het al so baie gevra vir die gawe van tale ... niks het gebeur nie. ek reken my "engeltaal" is maar Afrikaans ....

Danie Loots said...

Hi julle, skuus ek kom so min hier. Ek wil net eerstens my hoed afhaal vir julle. Daar is so baie wat eerder sal redeneer en veg dat tale nie vir vandag is nie, as om te herken dat hulle "uitmis".

Ek was betrokke op 'n Facebook gesprek wat lank en uitgerek was, letterlik oor weke gestrek oor hierdie onderwerp. Mense beskuldig so maklik en kry netso maklik seer met hierdie tipe gesprekke.

Ek dink die vrees dat ons eie doktrine dalk verkeerd is, kan maak dat ons minder bereid is om te leer by ander, selfs al is dit uit die Woord uit. Ek het probeer sin maak hieruit in verlede jaar se plasing oor Sibling Rivalry.

Danie Loots said...

Ek het in my vorige kommentare gesê dat ek glo dat almal die gawe van onbekende tale kan beoefen. Hoewel ek in my hart oortuig is dat dit wel so is, sal ek toegee dat 1 Kor. 12:7-11, moontlik kan dui dat dit nie so is nie. Ek glo egter n.a.v. Mat. 7:11 dat indien iemand hierdie gawe van onbekende tale, van God die Vader af bid, hulle dit kan kry.

Ek sal vir julle 'n epos stuur om raad te gee, wat julle kan opweeg.

Danie Loots said...

Een aspek wat sommige gelowiges opbring, is dat daar 'n uitleg van die tale moet wees volgens 1 Kor. 14, verál vers 27, "Wat die ongewone tale of klanke betref, net twee of hoogstens drie moet dit praat, elkeen op sy beurt, en daar moet een wees wat dit uitlê."

Vers 28 sê egter dat wanneer daar nie 'n uitleg is nie, moet die gesprek dan slegs tussen God en die persoon wees, "As daar nie iemand is wat dit kan uitlê nie, moet dié een wat ongewone tale of klanke gebruik, stilbly in die byeenkoms van die gemeente en net tuis met homself en met God praat."

Danie Loots said...

Ek vermoed wat baie mense afstoot gee aan die gawe van tale, is sommige mense wat probeer spog met hul vermoeë om in onbekende tale te bid. Dit wil oorkom of hierdie mense òf wil wys dat hulle òf hul kerk beter is as ander.

Soos enige van die gawes wat ons van God ontvang, is dit nie 'n aanduiding van hoe spesiaal ons is of dat ons beter is as ander wat dit nie het nie. Dit is juis wat 1 Kor. 12 duidelik probeer maak.

Elke gawe wat ek ontvang bring ook 'n verandewoordelikheid van rentmeesterskap oor hierdie gawe.