Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

12/11/2011

Advent 2011

Jes.7:1-17; 8:5-15:
Jes.7:14 “Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem.”

Konteks:
Koning Agas, koning van Juda, het verneem dat twee konings besig was om teen hom op te trek: Resin van Aram, en Peka van Israel. Hy het ontrou teenoor God gelewe, en het boodskappers gestuur na koning Tiglat-Peléser van Assirië om hom te kom help. Saam met die boodskappers het hy ook goud en silwer uit die huis van die Here gestuur. Lees gerus meer hieroor in 2Kon.15 en vêrder. Ongeveer op hierdie stadium, en ten spyte van Agas se afkerige leefwyse, het God vir Jesaja gestuur om Sy hulp vir Agas aan te bied.

Oordenking:
Buber het hierdie teksvers die mees omstrede vers in die hele Bybel genoem. Apologetiese geskrifte van sowel christene en Jode het rondom hierdie teks opgehoop. Hoofsaaklik het dit gegaan oor die bedoeling van die woord “ALMAH”. Het die skrywer ‘n MAAGD of ‘n JONG VROU bedoel? Want die woord kon enigeen van die twee beteken.

Is dit ‘n vooruitsegging van Jesus se geboorte? Is dit ‘n bewys dat Sy moeder ‘n maagd was? Uiteindelik het dit ‘n vraag geword rondom die Godheid van Jesus Christus.

Maar waaroor gaan die teks nou eintlik?

Die ou christelike vaders van die vroeë kerk het met ‘n bepaalde oog na hierdie teks gekyk – en dan ook na die hele O.T. Hulle wou graag aan die Jode bewys lewer dat Jesus die Christus was wat sou kom – en dat Hy dus werklik die Seun van God is. (“Christus” = Grieks; “Messias” =Hebreeus; “Gesalfde” = Afrikaans.)

Om hierdie bewyse te lewer, het hulle op enige moontlike en onmoontlike plekke ‘n voorspelling van Jesus se maagdelike geboorte gevind.

In hulle ywer het hulle egter een groot fout gemaak: Hulle het die inherente betekenis (die betekenis van die teks, gelees in sy verband) geïgnoreer of buite rekening gelaat. Tekste is geïsoleer en as sg. bewysplase aangehaal – deur beide christelike sowel as Joodse eksegete.

(In ons moderne tyd probeer mense ook maar om Bybelgedeeltes se arm te draai tot daardie gedeelte sê wat hulle wil hê hy moet sê!)

Hoe moet ons dan nou die betekenis van hierdie teks, hierdie IMMANUEL-teken, in sy O.T.-verband verstaan?

Wat het hierdie voorspelling vir ÁGAS beteken? Sou dit vir hom sin maak as die profeet vir hom sou sê: “Kyk, die Here gee vir jou ‘n teken dat hierdie twee konings jou nie sal oorrompel nie: Oor 700 jaar sal ‘n maagd ‘n seuntjie in die wêreld bring en Hy sal die Messias wees”. Sou dit vir Agas sin gemaak het? Sekerlik nie!

Jesaja probeer vir Agas oorreed om God met hierdie krisis te vertrou: “Komaan, Agas, vra ‘n teken! Vra enigiets!”

Maar nee! Agas het klaar sy hoop gevestig op Tiglat-Piléser, die koning van Assirië. Hy wil nie nou afsien van hierdie veilige opsie nie - (soos hy dit beskou!). Nou is hy in ‘n hoek gedryf want hy wil nie die profeet sonder meer afjak nie. Nou sit hy maar sy vroom sabbatsgesig op en sê hy wil nie die Here uittart nie.

(Laat my nou toe om te parafraseer – om die betekenis van die teks duideliker te stel):

Maar Agas, die Here sal tog vir jou ‘n teken gee!

Die Here vra nou nie meer of jý ‘n teken wil hê nie! God sál nou sélf vir jou ‘n teken gee. En Agas, die Here sê:

Wanneer jy dit sien, onthou dan hierdie dag toe jy My nie wou vertrou het nie, hierdie dag toe jy gekies het tussen My en ‘n heiden - die koning van Assirië. Onthou dan dat Ek nog altyd vir julle, my volk, “Immanuel” was. (Im-manu-EL = onder-ons/met-ons/by-ons-God).

‘n Sekere jong vrou sal ‘n seuntjie in die wêreld bring. Sy sal genoeg geloofsoortuiging hê om hom Immanuel te noem – sy sal My vertrou. Sy sal daarmee getuig dat Ek nog altyd by julle was, en nog steeds, by julle is, en dat Ek nog steeds, soos vandag, beskikbaar is en Myself aanbied. En Ek sal haar nie teleurstel nie: Terwyl dié seuntjie sommer nog baie klein is, sal hierdie twee konings, Pekin en Resin, vir wie jy nou bewe, se trone omgeskop lê. Dan sal jy sien dat hulle vir My ‘n nietigheid is, dat hulle geen verwoesting aangerig het nie, en boonop dat die seuntjie, Immanuel, ‘n oorvloed het om van te eet.

Maar Agas, wanneer jy die seuntjie Immanuel, sien speel, laat dit vir jou herinner aan die woorde wat Ek vandag vir jou sê: Omdat jy vandag teen My gekies het, gaan Ek oor jou, oor jou volk en jou regering, verskriklike dae laat kom - en dit vanweë jou weiering om My helpende, reddende hand te aanvaar. Daardie koning wat jy nou bokant My verkies, wat jy meer vertrou as vir My, hom sal ek roep om jou te kom vernietig.
Agas, wanneer jy vir Immanuel op die markplein sien speel, dink aan die Koning van Assirië! Hy het mos vir jou beteken wat Ek vandag vir jou wou beteken. Ek wou jou verlos uit jou benoudheid, maar jy het hom verkies! Goed, Ek gee jou oor in sy hande.
Maar Agas, dis nie al nie! Soos bye van die berge en soos steekvlieë van die Nyl-delta, so sal die Assiriërs en Egiptenare jou land beset. Dan sal jy sien dat Ek inderdaad die wêreldgeskiedenis beheer – ook die Assiriërs en die Egiptenare. Immanuel sal vir jou ‘n teken wees – ‘n herinnering dat jy vandag, terwyl Ek myself aangebied het, geweier het om my te vertrou; dat jy, toe Ek jou ‘n aanbod van verlossing gemaak het, dit geweier het. (Ons sidder dan ook in die teenswoordige tyd wanneer ons opmerk hoe Jesus, wat Homself aanbied as Verlosser, geminag word!)

GOD-MET-ONS sal jou gewete wees!

GOD-MET-ONS sal vir jou ‘n teken wees!

IM-MANU-EL sal ‘n getuie teen jou wees!

Agas, alles wat jy nou voor jou oë sien sal afgeskeer word soos ‘n haarkapper jou hare afskeer. IMMANUEL sal vir jou ‘n teken wees, ‘n herninnering van die komende verwoesting.

IMMANUEL kon vir jou ‘n teken tot redding gewees het, ‘n teken dat Ek altyd by jou sal wees soos vandag. Maar nou, vanweë jou ongeloof, is hy vir jou ‘n teken tot ‘n val. IMMANUEL sal nie vir jou vrede beteken nie, maar oordeel.

Die GOD-MET-ONS-teken sal vir jou ‘n teken wees dat Ek by julle, “Immanuel”, sal wees, maar nie reddend en verlossend nie, maar toornig en straffend.

Dit is dan die eietydse betekenis van wat God daardie dag vir Agas gesê het.

Nouis dit insiggewend dat die profeet Miga, (‘n tydgenoot van Jesaja en koning Agas) wat óók (soos Jesaja) teen die booshede van daardie tyd gepreek het, sê (5:1-5) dat daar ‘n Seun in Betlehem (“Beetleggem”= “Huis van brood” waaruit die “Brood van die lewe” sou voortkom!) gebore sal word, wat ‘n Heerser oor Israel sal wees, en die volk sal lei in die vrese van die Here. En hierdie Seun, sê Miga, se oorsprong lê vêr terug - uit die dae van die ewigheid. Miga sê ook dat Hy sal vrede wees. En Ef.2:14 sê Jesus is ons vrede.
Deur die eeue het IMMANUEL die verwagting van die volk geword – dat God Hom weer sal ontferm oor Sy volk. Hy belowe (Jes.11:1) dat uit die stomp van Isai ‘n takkie sal uitspruit, en ‘n Loot uit sy wortel sal vrugte dra. (Isai was Dawid se pa, en Jesus word dikwels genoem Seun van Dawid – en Hy is die Loot uit die stomp/wortel van Isai wat sou vrugte dra.)
Mat.1:21-23: “en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.”

En as Jesus uit die maagd Maria gebore word, sê Matteus aan die Jode: Hier is julle verwagting vervul, hier is die vrederyk, hier is die nuwe Koning, hier is die spruit van Dawid, hier is die werklike IMMANUEL.

Maar ook hierdie Immanuel is bestem tot ‘n val en ‘n opstaan. Ook hierdie Immanuel word die verworpe Jesus, die verloënde Verlosser. Oor Hom verwys Petrus dan ook na Jes.8:14 wanneer hy skryf (2:8): “Vir julle dan wat glo, is Hy kosbaar; maar vir die ongelowiges geld die woord: die Steen wat die bouers verwerp het, het ‘n hoeksteen geword; en: ‘n Steen van aanstoot en ‘n rots van struikeling – vir dié wat hulle daarteen stamp…” Deur Hom – God se genadegeskenk - aan te neem en in Hom te glo kan die vyand afgeweer en verslaan word. Maar vir hulle wat Hom – God se genadehand wat na ons uitgesteek word – verwerp, is daar verdoemenis.

Maar wie in Hom glo, vir hulle het Jesus die Hoeksteen geword, die Verlosser, IMMANUEL, GOD-MET-ONS. En hierdie “ONS” is hulle aan wie God mag gegee het om kinders van Hom te word – elkeen wat in Sy Naam glo. En vir ons wat glo sê Jesus ook vandag:

“Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe”.

Inderdaad, Immanuel!!

2 comments:

Liza said...

Baie dankie ds Gideon. Dis regtig 'n besonderse stukkie Bybelse geskiedenis wat treffend deur jou uiteen gesit is.

En kyk net watter verskil kan'n dood onskuldige woordjie maak...

Anders as die Nuwe Afrikaanse Vertaling verklaar Strong’s Konkordansie die woord âlam/maagd as volg: “a lass (as veiled or private); damsel, maid, virgin”. Hierdie naamwoord is afgelei van 'âlam wat beteken: “to veil from sight, i.e. conceal (lit. or fig.); hide (self), secret (thing).” Dus kan daar geen twyfel bestaan oor wat die vers wil oordra nie – ‘n ongetroude meisie, hubaar, maar steeds ‘n maagd.

Die Amplified Bible stel dit ook baie duidelik as volg: “Therefore the LORD Himself shall give you a sign, Behold, the young woman who is unmarried and a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel – God with us”. [Mt. 1:22-23; Is. 9:6; Mic. 5:3-5.]

Die liberale faksie sal jou seker daarop wys dat die progressiewe Bybelse interpretasie van die woord "jong vrou" nader aan die waarheid is as jy die kultuur-historiese, religieuse, politieke agtergrond en antieke skryfstyle in ag neem waarteen die Bybel opgeteken is. Dus 'n Jesus van alle goddelikheid gestroop.

Henrietta said...

BAIE dankie dat jy dit hier geplaas het, Liza en ek stem heelhartig saam dat dit werklik 'n besonderse oordenkin is wat baie vir my beteken het.

Ek het moeite om nuwe poste te plaas (iets met Google Chrome te doen) - sal dit later die week probeer uitsorteer.