Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

3/17/2010

Hoe God geken kan word

Ten diepste gaan dit in die artikel van Julian Müller - verlede week geplaas - oor Wie God is en hoe Hy geken kan word. Ons ken God omdat Hy Hom aan ons openbaar deur die natuur (algemene openbaring) en die Skrif (spesifiekeopenbaring) en deur Christus (Hebr 1:3)(Lees verder).

4 comments:

Henrietta said...

Is dit nie onsinnig om die God van die Bybel buite die Bybel te gaan soek as die Bybel wel beskikbaar is nie? Is dit nie wat voorstanders van panteïsme en panenteïsme doen nie? Romeine 1 praat van mense wat God leer ken uit die natuur, (vers 19-20) sonder dat die evangelie aan hulle verkondig is. Van hierdie mense ken God maar hulle eer en dank Hom nie. Dit kan maklik tot gevolg hê dat die skepsel aanbid word eerder as die Skepper, met gepaardgaande gevolge , volgens vers 25.

‘n Mens kan wel meer verstaan omtrent spesifieke openbaring deur algemene openbaring te bestudeer maar sodanige kennis is ‘n aanvulling daartoe en mag dit nooit vervang nie.

Oor Christus as bron van kennis, stel die Amplified Bible dit pragtig in Hebr 1 vers 3 (a): “He is the sole expression of the glory of God {the light-being, the out-raying or radiance of the divine} and He is the perfect imprint and very image of God’s nature....”

Yf said...

By die nadenke oor die Here kan dit of op filosofiese of op teologiese grondslag geskied. Die Bybel en geloof maak uitsprake oor die Skepper en Sy betrokkenheid by (plan vir en met) die mensdom. Die wetenskap (waarvan die filosofie 'n onderdeel is) maak uitsprake oor die skepping. Is die filosofie deel van die skepping? Natuurlik. Filosofies gesien moet dit wees want denke ontstaan uit die funksionering van die brein, wat in die mens deel van die werklikheid is.

Dit is onmoontlik vir die wetenskap om uitsprake oor enigiets buite die skepping te maak. Die metodiek van die wetenskap, die meetinstrumente wat gebruik word is ontwerp om die skepping te bestudeer. Dit kan nooit op enigiets buite die werklikheid van toepassing wees nie.

Dus kan die wetenskap nie bepaal of die Here bestaan, al dan nie. 'n Skepper wat buite die skepping staan is dus nie 'toeganklik' vir die wetenskap, selfs nie eers vir die filosofie, as deel van die wetenskap, nie.

Daarom kan net die Bybel en geloofsuitsprake maak oor die Skepper buite die skepping.

Selfs filosofie is 'skeppingsgebonde' is sy nadenke oor die Here Enige -isme beredeneer die bestaan van die Here, al dan nie, Sy wese, aard en karakter met vertrekpunt die skepping.

Hy bestaan nie, want daar is geen bewys daarvoor nie. Enige bewyse sou net kon aantoon dat Hy deel is van die skepping want die wetenskap is skepping- gebonde. 'Sagter variasies is agnostisisme - wat ten minste wetenskaplik korrek is en deisme, wat aanvegbaar is, afhangende van wie jy vra.

(vervolg)

Yf said...

(was net te veel vir een plasing, so hier is die res)

Hy bestaan wel, op grond van sekere bewyse, gevind in die skepping. (die algemene openbaring en Intelligente Ontwerp model) Maar selfs dit is nie 'n bewys vir die Here nie, slegs net dat iets geskep het. Kon net sowel 'n Groot Gedagte of Onbekende Wet gewees het. (Voor ek as ketter verklaar word, dink so daaraan: 'n Mens kan aflei dat 'n struktuur (gebou brug, dam ens.) deur iets geskep is omdat dit anders is en lyk as iets wat in die natuur voorkom, maar daar Is geen manier waarop jy kan aflei deur wie of wat dit geskep is nie - dit kan ewe goed 'n mens, rekenaar of vir al wat mens weet, 'n sjimpansee geskep gewees het.

Hierteenoor is pan(en)teïsme wat maar net sê dat die Skepper en skepping dieselfde is of dat die skepping die Skepper se liggaam is (in onderskeiding van die res van Sy 'persoonlikheid' (die Here het nie 'n persoonlikheid nie - Hy is persoonlikheid)

Die tekortkoming van die filosofiese benadering is dat elke standpunt 'n teen standpunt het. Dit is wel lekker gespreksonderwerpe maar uiteindelik tog onbevredigend en kan nie as haalbare alternatief vir geloof aanvaar word nie. Dit is ook die tekortkoming van die deesdaaglikse neiging om vir hierdie filosofiese benadering 'n "teologiese baadjie aan te trek" deur dit te probeer bewys of ondersteun met Bybelversies. Filosofies (swak) stellings of argumente kan nie met Bybelversies ondersteun word nie want soos reeds gesien lewer elke filosofiese stelling of argument 'n teen-stelling or argument op.

Om dus deïsme, pan(en)teïsme, post-teïsme of wat ookal te "verBybelik" is onbevredigend, want dit is in sy wese filosofie, met die gepaardgaande besware, soos reeds uitgewys.

Soos reeds gesê is die alternatief vir die filosofie die teologie. Teologie is op die Bybel gebasseer en vind uitdrukking in dogma en geloof. Enig uitsprake oor die Skepper moet dus in die Byble gefundeer wees. En die Bybel is sy eie beste verklaarder. Die Bybel is nie 'n boek nie, maar 'n versameling van boeke. Die Bybel maak nie teenstrydige uitsprake oor die Here nie, (indien dit net een boek was sou mens so iets kon aanvoer) maar openbaar in die verskillende boeke verskillende aspekte of karaktereinskappe van die kenbare deel van die Here. (Onthou ook, om die karakter van die Here te ken, soos dit bv. deur Sy name ge-openbaar word, is een saak, maar om Sy wese te ken is iets heeltemal anders.)

Die beste, nee eintlik die enigste manier hoe God geken kan word is dus uit die teologie en nie filosofiese -ismes nie.

Henrietta said...

Jy het vir my baie gegee om hierdie naweek te oordink - dankie Yf!