Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

10/07/2009

Moeilik verklaarbare tekste - deel 2

5. Daar moet onthou word dat daar 'n verskil is tussen die literêre norme wat gegeld het gedurende die skryf van die Bybelboeke en diesulkes wat geld vir die skryf van hedendaagse boeke. Akkuraatheid, volledigheid en objektiwiteit is norme wat vir vandag geld, maar dit het nie noodwendig in Bybelse tye ge-geld nie. Daarom kan hierdie norme nie sondermeer op Bybelse geskrifte van toepassing gemaak word nie.

6. Aansluittend by die vorige punt is die genres waarin die Bybel geskryf is. Dis tog 'n erkende feit dat die Bybel in verskillende genres geskryf is en om dus konsekwent net een genre (gewoonlik die letterlike) op alles van toepassing te maak, sal verseker interpretasieprobleme veroorsaak. Verskillende tekste moet dus in hulle verskillende genres verstaan word.

7. Die doel van die Bybel kan uit sy hooftemas afgelei word. Hierdie hooftemas kan soos volg opgesom word. Die Bybel is 'n rekord van die Here se betrok-kenheid by mense - op verskillende wyses by verskillende mense. Om die Bybel dus as vakwetenskaplike handboek aan te wend of as vakwetenskapli-ke handboek te kritiseer, is 'n mistasting van die doel waarvoor die Bybel geskryf is.

8. Daar moet erken word dat daar oorskryffoute ingesluip het. Dit is juis waarom daar voortdurend na ouer geskrifte gesoek word om 'n teks te hê wat so na as moontlik aan die oorspronklike epigrafie kom. Hierdie oorskryffoute het ge-wonlik betrekking op getalle, datums of name. Maar dit verander niks aan die genoemde hooftemas van die Bybel nie. Of Ehud 8 jaar of 80 jaar lank (Rigt. 3:30) 'n Rigter oor Israel was (sommiges betwyfel 80 jaar) dit doen niks afbreek aan die boodskap van die boek of wat die hoogtepunt van sy rigterskap was nie. Volgens 1 Kon. 4:26 het Salemo 40,000 perdestalle en volgens 2 Kron. 9:25 4,000 stalle gehad. Een van die twee getalle is verkeerd, 'n oorskryffout, maar een ding is seker dis 'n beduidende aanduiding van ryk-dom 2 Sam.24:1 die Here oorreed Dawid om Israel te tel, 1 Kron. 21: die Satan het dit gedoen. Onthou dat die boeke nie op dieselfde tyd geskryf is nie. Die beriggewing van hierdie insident kan ook as perspektiewe op die in-sident gesien word, soos wat Spreuke (positief van aard) en Prediker (pessi-misties van aard) is.

9. Die kwessie van veronderstelde onbesproke karakter wat nie so onbesproke is nie, word dikwels as bewyse vir onfeilbaarheid aangehaal. Die veronder-stelling dat Bybelfigure, selfs die geloofshelde van Heb. 11 perfekte mense was, isn onbybels. Nêrens in die Bybel word dit so verklaar nie. Dit is 'n valse veronderstelling en voorstelling en dus geen argument nie. Die feit dat daar oor dade berig word wat ten sterkste afgekeur moet word is 'n aanduiding van hoe die mens ontaard het en geensins 'n aanduiding daarvan dat die Here dit voortreflik vind nie. Dit dui juis daarop dat geen mens in hom of haarself volmaak en onbesproke is nie.

10. Daar is ook 'n tendens om die Persoon van die Here te "verskraal" tot 'n een-dimensionaliteit wat net liefde is. Maar die Here, soos in die Bybel ge-openbaar is 'n veel omvattender persoon as dit. Enigiets wat dan nie met die Here se liefde ge-assosieer kan word nie, word dan as teenstrydig of "minderwaardigmakend" van die Here beskou.

Wanneer hierdie beginsels toegepas word, kan dit van die moeilik verklaarbare tekste makliker verklaarbaar maak en sodoende struikelblokke tot die verstaan van die Bybel verbeter.

Groetnis
Yf

3 comments:

Henrietta said...

Baie dankie vir hierdie sinvolle navorsing, Yf. Die elektrisiteit het pas hier aangekom, nadat dit ure af was - sal die twee stukke later sorgvuldiger lees.

Gideon said...

Ja ouens ek kom maar soos gewoonlik ook "agter-os in die kraal". Ek kopieer en lees darem soveel as kan. Hou maar moed ek sal wel bykom.
Yf, baie dankie vir 'n baie goeie stuk skryfwerk. Jy begin rêrig klink na 'n teoloog of soiets - is daar iets wat jy nie vir ons vertel nie?
Ek pos later 'n stukkie wat ek vir 'n vriend geskryf het oor die kopdoek wat in Jesus se graf eenkant opgerol gelê het.
Groetnis.

Liza said...

Dankie Yf - jou pos kon maar nog langer gewees het!