Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

10/18/2009

Is geloofsneutraliteit moontlik?

Dié onderwerp bly maar in die nuus... iewers in die week lees ek : SA is 'n sekulêre staat - maar IS ons? (Lees verder).

8 comments:

Henrietta said...

Is ons 'n "sekulêre staat" as die aanhef van die Handves van menseregte so lui :

May God protect our people.

Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.

God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.

Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika?

(natuurlik kan mens hier vra: is dit nie maar "the higher power of your choice"... - nie noodwendig die God van die Bybel nie?)

Henrietta said...

Het die Bybel 'n "neutrale" boodskap? Is daar 'n "goue middeweg" as mens geloofskeuses moet maak?

Gideon said...

Hetta, jy het 'n baie goeie punt daar beet. Ek weet te min van die grondwet (skande?) om veel daaroor te sê. Ek sal bietjie daaroor nadink.

Die Bybel se boodskap is beslis nie neutraal nie. Dit behels keuses.

Yf said...

Maar waarom sou mens neutraal in jou geloof wil wees? Om mense se guns te wen? Dit sal nie gebeur nie. Jy sal altyd iemand hê wat teen jou is. Die alternatief is natuurlik om almal, van alle kante af, teen jou te hê, dan is jy tegnies gesproke, neutraal omdat jy geen vriend het nie, net vyande.

Daar is 'n sg. 'goue middeweg' Dit staan in Mat. 7:12: "Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete." Maar dit dui nie op neutraliteit nie. Soos Jesus self ook sê, "Wie nie aan my kant is nie, is teen My; en wie nie saam met My die skape bymekaarmaak nie, jaag hulle uitmekaar." Mat. 12:30 Neutraliteit is 'n klug.

Vrede daar

Henrietta said...

Dit lyk my ons stem saam dat neutraliteit 'n klug is - Nou kan ek my volgende vraag vra: as die sg "vrydenkers" nie Christenskap by skole wil hê nie, WAT wil hulle in die plek daarvan hê?

Liza said...

Flip Theron skryf elders soos volg: Dis verbasend hoe baie mense jy teëkom wat nogal hou van Jesus. Ook mense wat hulleself glad nie as Christene beskou nie, hou nogal van Hom. Albert Camus, byvoorbeeld, praat van Jesus as sy vriend. Die groot Joodse filosoof Martin Buber noem Hom “my groot broer’.” Ons kan oor Jesus filosofeer en Hom bewonder. Ons kan sy groot morele leringe eer. By die kruis word ons egter gekonfronteer met die koning wat sy lewe afgelê het. In Hom sien ons die waarheid van God wat “van bo af” gekom het. Ons neutraliteit by die kruis is niks anders nie as die verwerping van die Seun van God. Dit is om jou aan die kant van die skare en godsdienstige leiers te skaar en te roep: “Maak die waarheid dood!”

Treffend gestel.

C S Lewis stel dit net so sterk in sy boek Mere Christianity “You must make your choice. Either this man was, and is, the Son of God; or else a madman or something worse. You can shut him up as a fool, you can spit at Him and kill Him as a demon: or you can fall at his feet and call Him Lord and God. But let us not come with any patronising nonsense about His being a great human teacher. He has not left that open to us”

Wat wil hulle in die plek van Christenskap hê?Lyk my enigiets sekulêr-humanisties van aard en veral die evolusieleer. Dis tog maar waarop dit neerkom.

Henrietta said...

Om Jesus as Here en Verlosser te erken, nie bloot net as "goeie mens" nie, soos bv moeder Theresa, beteken dat mens jou eie sondigheid moet erken, en moet antwoord - dus ver-antwoord-elikheid vir mens se dade moet aanvaar en buig voor Sy Heerskap - is hierdie prys te hoog?

Yf said...

Die AVB sal jou antwoord dat hulle niks wil hê nie, hulle wil net enige standpunt weghê Elkeen moet sy eie gelofie uitwerk en as dit vir hom werk, dan is dit goed. Ek weet net nie so mooi of die gelofie wat 'n laerskoolkind gaan uitwerk sonder enige leiding my eintlik gaan beindruk nie. Ek vermoed dat aan hulle eie lot oorgelaat sal skoolkinders nie vrydenders word nie, hulle sal 'n spesifieke stelsel uitwerk waarvan hulle hou want vrydenkery is 'n "gevorderde" konsep wat jy nie by skoolkinders kry nie. Met die vrydenker irritasie uit die weg geruim kan die christen jeug dan die ander soekende jeug beinvloed. (aka Jessie) Geen vrydenkende onderwyser sal 'n woord mag sê nie want dit sal neerkom op goddsdiensonderrig. Ek wet jou hulle het nooit so daaraan gedink nie. Wat van ons daag hulle in die openbare media uit om 'n lys te plaas van skole waar vrydenkery gepredik word?