Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

10/14/2009

Gereformeerd-vreemde geloofsootuigings: 3

Amper daar.

Daar kan sekerlik nog baie gedagtes bygevoeg word en ek sal bly wees as julle sal.

Hier's dit
Christelike universalisme
Aanhangers van hierdie beweging handhaaf spesifieke standpunte betreffende die Here, Christus, die siel en die hiernamals. Die oortuiginge is kortliks die volg-ende:

- Die Here is die liefdevolle Vader van alle mense;
- Christus is die geestelike leier vir alle mense
- Sonde het negatiewe nagevolge, of In die lewe, of in die lewe hierna. (Hier is
elemente van karma (geluk) en die vagevuur merkbaar). Die leerstelling van die
ewige dood en die hel word verwerp.
- Universele restitusie. Alle siele, sonder uitsondering sal met die Here herenig
word, onafgesien van geloofsoortuiging.
- Teosis - alle siele sal uiteindelik die volmaaktheid van die Here aanneem.

Hieride oortuigings word op die volgende Bybelverse gebasseer: (Onderstreping om teksbrok wat gebruik word, te benadruk)
- Joh. 12:32: "En as Ek van die aarde af verhoog is, sal Ek almal na My toe
trek."
- Mat. 6:9: "So moet julle bid: Onse Vader wat in die hemel is, laat U Naam
geheilig word"
- Mat. 19:28: Jesus antwoord hulle: "Dit verseker Ek julle: Wanneer alles nuut
gemaak word, as die Seun van die mens op sy koninklike troon sit, sal ook julle
wat My gevolg het, op twaalf trone sit en oor die twaalf stamme van Israel
regeer.
- Mat. 18:34: Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te
word totdat hy al die skuld betaal het.
- Joh. 10:34:."Daarop sê Jesus vir hulle: "Staan daar nie in julle wet geskrywe:
'Ek het gesê: Julle is gode' 'n parafrasering van Ps. 82:6: Ek het wel gesê: Julle
is almal gode, almal met mag beklee.
- Hdl 17:28: want deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos
party van julle digters ook gesê het: 'Ons stam ook van Hom af.'
- Efes. 4:6: één God en Vader van almal: Hy wat oor almal is, deur almal werk en
in almal woon.
- Rom. 11:36: Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan Hom behoort
die heerlikheid tot in ewigheid! Amen.
- 1 Kor. 15:22 Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal
almal in Christus lewend gemaak word.
- Rom. 5:18: Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so
het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir
almal
1 Tim. 4:10: Met hierdie vooruitsig span ons ons kragte in en stry ons, want ons
het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die Verlosser is van alle
mense, van almal wat glo
- 2 Kor. 5: 19: Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur
Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge
nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou.
- Fil. 2:10: Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn,
sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of
dit nou goed was of kwaad.
- 1 Pet. 3:19,20: En so het Hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar
sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het
toe Hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark
gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, ag in getal, is deur die water gered.
- 1 Pet. 4:6: Daarom is die evangelie immers ook verkondig aan dié wat nou
dood is sodat, hoewel hulle as mense onder die oordeel was om na die liggaam
te sterwe, hulle na die gees sou lewe soos God lewe.
- 1 Joh. 2:2: Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir óns sondes nie,
maar ook vir dié van die hele wêreld.
- Gen. 1:27: God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God
het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.
- Ps. 30:6: Waarlik, sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank.
Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek al weer.
- Ps. 106: 1: Prys die Here! Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar
geen einde nie!

Christene wat nie hierdie uitgangspunte handhaaf nie, interpreteer hierdie verse anders en haal ook ander verse aan wat in kontras met hierdie verse staan.
Oorgeneem uit:
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_universalism

Hierteenoor staan daardie tekste wat daarop dui dat volkome versoening met die Here slegs moontlik is wanneer die regte keuse uitgeoefen word; wanneer Jesus Christus as Verlosser aanvaar word:

- Joh. 3:36: Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie egter aan die Seun
ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom."
- Joh. 6:37: "Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom
wat na My toe kom, nooit verwerp nie.

Ek kon op die oomblik nie aan nog verse dink wat aandui dat jy spesifiek en definitief 'n keuse vir Jesus moet maak nie - dat jy nie in elk geval gered sal word nie. So ek sal bly wees vir nog sulke "keuse" teksverwysings. Dankie

1 comment:

Henrietta said...

Mens, maar jy HET jou deeglik ingegrawe in " die leer!" Baie dankie hiervoor Yf! Myns insiens is sommige tekste is “ sterker” oor “ Jesus as die enigste weg” as ander. Dit lyk ook vir my asof Johannes die apostel was wat die heel meeste in al sy geskrifte getuig het van Jesus as enigste verlosser. Van die sterkste (myns insiens) is: Joh 10:16- “ … hulle sale en kudde wees met een herder.” Joh 14:16: “ die wereld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien nie en Hom nie ken nie.” Joh 17:3: “ En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken , die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.”

Nog Johannes-verse: 1 Joh 2:22-23: “ Wie is die leuenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? HY is die antichrist, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader. Wie die Seun erken, erken ook die Vader.” (Sien in hierdie verband ook 1 Joh 4: 1-3; 1 Joh 5: 10-12 en 2 Joh verse 7-10).

‘n Paulus versie: 1 Tim 2:5-5: “ Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus wat Homself as ‘n losprys vir almal gegee het.” (Sien ook 1 Kor 3:11).

Hierdie een is vir my die heel sterkste: Hand 4:12: “ Hy (Jesus) bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie”.