Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

10/14/2009

Gereformeerd-vreemde geloofsootuigings: 1

Goeie dag, vriende.

Na aanleiding van die gedagte in 'n vorige plaasing van Klaasing uitgespreek dat ons almal sake deur 'n sekere bril beskou, maak ek die volgende plasing(s) Dis ongelukkig bietjie lank, vergewe my.

Maar eers net 'n vragie: Met al die oënskynlik goedgekeurde standpunte wat deesdae in die kerk ge-opper word en wat m.i. grens aan gereformeerd-vreemde geloofsoortuigings, "Wat moet mens deesdae sê of doen om as 'n ketter beskou te kan word.?"

Nou, die plasings
Gereformeerd-vreemde geloofoortuiginge
Vir baie eeue reeds is daar 'n wonderlike gesegde in die kerk: In necessariis unitas, in nonnecessariis (of dubiis) libertas, in omnibus caritas. Ons kan die Latyn só vertaal: In die noodsaaklike dinge moet daar eenheid wees; in die nie-noodsaaklike of onsekere dinge, vryheid; en in alles liefde.
Oorgeneem uit:
http://www.reformed.org.za/antipas-heroute/67-ah0044-die-hoekpenne-van-ons-christelike-geloof.html

Die bogenoemde is 'n goeie vetrekpunt maar dit is tog nodig vir elke gelowige om te besluit watter die noodsaaklike dinge vir eenheid moet wees en watter rand-sake mag wees waarin daar vryheid van geloofsoortuiging mag wees. Gelowiges en kerkverbande verskil oor die inhoud van hierdie twee kategorieë.

Ten einde die kontras aan te dui tussen wat gereformeerd-eie en gereformeerd-vreemd is, word eerstens kortliks die gereformeerd-eie standpunte gestel.

Behoudende christendom
Persone en kerke binne die gereformeerde tradisie beskou die volgende as noodsaaklike geloofsoortuigings en -beginsels. Die inhoud van die belydenisskrif-te is weergegee. Die vertrekpunt in hierdie onderdeel is die wekroep van die Reformasie - die vyf sola's van die Protestantisme:

Niks is meer fundamenteel en bepalend as die vyf wekroepe van die sestiende eeuse Reformasie nie.

DIE VYF SOLA'S IN 'N NEUTEDOP
Tota et sola Scriptura
In die menswording van Sy Seun het God Homself by uitnemendheid aan ons geopenbaar. Maar sedert Sy hemelvaart en die Heilige Gees se inspirasie van die apostels, het net die Skrif vir ons oorgebly. Daarom glo ons dat die hele Bybel, en net die Bybel, God se besondere en geïnspireerde openbaring aan die mens is. As sodanig is dit algeheel betroubaar en die universeel gesagvolle norm vir leer en lewe.

Sola gratia
As 'n sondaar gered word, dan is dit geheel en al te danke aan God se vrye genade, en daaraan alleen

Solus Christus
Hierdie genade wat God aan miljoene sondaars deur die eeue betoon het, was nog altyd volledig gebaseer op die volmaakte middelaarswerk van Sy Seun, Jesus Christus, en daarop alleen.

Sola fide
God verklaar enige en elke sondaar regverdig wanneer dié vanuit sy of haar geestelike bankrotskap volledig op die middelaarskap van Christus staatmaak ten einde vir God aanvaarbaar te wees. Daar is geen ander manier om met God versoen te word nie. Geen menslike verdienste, van watter aard ook al, kan Christus se verdienste aanvul nie. Galasiërs waarsku dat enige poging daartoe diskwalifiserend is.

Soli Deo gloria
Alles wat God beplan het en in die geskiedenis doen (niks is uitgesluit nie), het een finale doel: om Homself te verheerlik. Die najaag van hierdie doel is dan ook elke mens en die kerk se hoogste en onontkombare roeping. Om vir jouself te leef, lê aan die hart van sonde
Oorgeneem uit:
http://www.reformed.org.za/antipas-heroute/67-ah0044-die-hoekpenne-van-ons-christelike-geloof.html

Benewens die vyf bg. vertrekpunte wat eie is aan die Reformasie, is die volgende ook van belang vir behoudende christene:
- Die onveilbaarheid van die Skrif
- Die Drie (Persone in) Eenheid;
- Die twee volkome nature van Jesus Christus, volkome Goddelike Persoon en
volkome, maar sondelose mens;
- Die Heilige Gees bevrugte, maagdelike geboorte;
- Die enigtes verslossing van sonde en die enigste manier om die oorspronklike
verhoudign met die Here te herstel, die enigste toegang tot die hemel, is die
onvoorwaardelike aanvaarding en self-toe-eiening van die verlossingswerk van
Jesus Christus alleen wat ons in God se regverdige oordeelsproses vervang
het.
- Die leterlike liggamalike opstanding en hemelvaart van Jesus Christus.
- Die realiteit van die bose;
- 'n Letterlike, konkrete hemel en 'n letterlike, konkrete hel;
- Die onbetwisbaarheid van wonderwerke.

No comments: