Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

6/25/2009

Vrug v.d. Heilige Gees

Sien Opmerking 1

1 comment:

Gideon said...

DIE VRUG VAN DIE HEILIGE GEES

Gal.5:22 Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.
Gal.5:24 Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig.
Gal.5:25 As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel.
Gal.5:26 Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie.

Efes.5:9 Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid.
Efes.5:10 En beproef wat die Here welbehaaglik is;
Efes.5:11 en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer.
Efes.5:15 Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse;
Efes.5:18 Moenie dronk word van wyn nie—daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul.
Efes.5:19 Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here,
Efes.5:20 terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus,
Efes.5:21 en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God.


Liefde (αγαπη)
Kenmerke
1Kor.13:4 Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,
1Kor.13:5 handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,
1Kor.13:6 is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.
1Kor.13:7 Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.
1Kor.13:8 Die liefde vergaan nimmermeer
1Kor.13:13 En nou bly geloof, hoop, liefde—hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.

Jesus se voorbeeld van liefde

Luk 19:10 Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.
Luk 23:34 En Jesus sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.
1Joh 3:16 Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe vir ons afgelê het;
Heb 9:24 Want Christus het nie ingegaan in ‘n heiligdom met hande gemaak, ‘n teëbeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn;
Joh 13:34 ‘n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê.
Efes.5:2 en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as ‘n gawe en offer aan God tot ‘n lieflike geur.

Blydskap (χαρα) “Cheerfulness, calm delight, joyfulness.
Vrede (ειρηνη) Peace, quietness, rest, (Probably from a word meaning “join”) = saamgebind.
Lankmoedigheid (μακροθυμια) Forbearance, fortitude, longsuffering, patience.
Vriendelikheid (χρηστοτης) Moral excellence in character or demeanor, goodness, kindness, gentleness.
Goedheid (αγαθωσυνη) Goodness, that is virtue or beneficence (of benefit to others)
Getrouheid (πιστις) Moral conviction, in religion - especially reliance on Christ for salvation.
Sagmoedigheid (πραοτης) Gentleness, humility, meekness.
Selfbeheersing (εγκρατεια) Self control, temperance, continence.
Geregtigheid (δικαιοσυνη) Equity, (Christian) justification, righteousness.
Waarheid (αληθεια) Truth, verity (egtheid)