Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

6/25/2009

Die Persoon van die Heilige Gees.

Sien Opmerking 1

5 comments:

Gideon said...

(L.W.: Telkens is die "Agtergrond" uit die O.T., dan volg hoe die N.T.-interpreteer.)

DIE PERSOON VAN DIE HEILIGE GEES

DIE HEILIGE GEES IS GOD

Agtergrond:
Eks. 17:4-7 Toe het Moses die HERE aangeroep en gesê: Wat moet ek met hierdie volk doen? Dit skeel maar min of hulle stenig my. (5) En die HERE het Moses geantwoord: Trek voor die volk uit….(6) Kyk, Ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan; dan moet jy die rots slaan…. En Moses het….(7) die plek Massa en Mériba genoem vanweë die twis van die kinders van Israel en omdat hulle die HERE versoek het deur te sê: Is die HERE in ons midde of nie?

Nuwe Testament Uitsprake:

Heb 3:7-9 Daarom, soos die Heilige Gees spreek: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders My versoek, My beproef het en my werke veertig jaar lank gesien het.

Agtergrond:
Num 12:6 Toe sê Hy (Die Here, vir Aäron en Mirjam): Hoor tog my woorde. As julle profeet van die HERE is, sal Ek deur ‘n gesig My aan hom bekend maak, deur ‘n droom sal Ek met hom spreek.

N.T. Uitsprake:

2Pe 1:21 want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.


Agtergrond:
Isa 6:3 En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die HERE van die leërskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol!
Isa 6:8-9 Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my. (9) En Hy het gespreek: Gaan sê aan hierdie volk: Hoor altyddeur, maar verstaan nie, en sien altyddeur, maar bemerk nie.

N.T. Uitsprake:

Act 28:25 En toe hulle onder mekaar onenig was, het hulle uiteengegaan nadat Paulus hierdie woord gesê het, naamlik: Tereg het die Heilige Gees deur Jesaja, die profeet, tot ons vaders gespreek (26) en gesê: Gaan na hierdie volk en sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.

Agtergrond:
Psa 78:16-17 En Hy (Die Here) het strome laat uitgaan uit die rots en die waters laat afloop soos riviere. (17) Nog het hulle voortgegaan om teen Hom te sondig, om wederstrewig te wees teen die Allerhoogste in die dor land.
Psa 78:21 Daarom het die HERE gehoor en toornig geword, en ‘n vuur is aangesteek teen Jakob, en toorn het ook opgegaan teen Israel;

N.T. Uitsprake:

Hand. 7:51 Julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; net soos julle vaders, so ook julle.

Sien verder onder volgende opmerking, want -
"Your HTML cannot be accepted: Must be at most 4,096 characters"

Gideon said...

(Vervolg van vorige opmerking)

Die Heilige Gees is nie ‘n minderwaardige God of minderwaardig aan God nie, Hy is een met die Vader - Hy is nie maar net ‘n krag van God (soos die Jehowa Getuies beweer) nie, maar ‘n Persoon – God self!

Hand. 5:3 Toe sê Petrus: Ananías, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg…? (4) …. Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God.

Mat 28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam (Nie “Name” nie) van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
2Kor. 13:14 Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal! Amen.

1Kor. 2:10 Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.

1Kor. 12:6 en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk.
1Kor. 12:11 Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.

Joh 3:6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.
1Joh 5:4 Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof.

Hand 19:11 En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen,
Rom 15:19 deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God, sodat ek die evangelieverkondiging van Christus volbring het van Jerusalem af en rondom tot by Illírikum;

Die Heilige Gees as Skepper en Lewend-Maker
Gen 1:26-27 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. (27) En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

Job 33:4 Die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my lewend.Mag hierdie studie vir u tot groot seën wees. Ds. Gideon

Henrietta said...

BAIE dankie, Gideon - ek sien so uit na hierdie Bybelstudie en is seker dit gaan tot groot seën wees.

Henrietta said...

Ek weet nie, Gideon, of jy my vrae hier of apart wil antwoord nie, maar ek wonder al lank hieroor: Die Gees van God wat oor die waters sweef in Gen 1:2, is seker maar dieselfde Heilige Gees wat ons oral van lees? En ook in Genesis: in Gen 1:26 staan : "laat Ons mense maak volgens Ons beeld..". Is dit in die oorspronklike taal ook meervoudig en het dit enige betekenis sover dit die Heilige Gees betref?

Gideon said...

Henrietta, baie dankie vir dié vrae. Ek is mos mal oor "uitdagings - dit sit my kop leeeeekkkkeeeer in rat.

Gen.1:1 sê mos: "In die begin het GOD die hemel en aarde geskape". In Joh.1:1-3 lees ons dat alles deur die WOORD tot stand gekom het. Die GEES (van God) bewerk geloof, vertroos, versterk, ens., ens.

Vir my was dit nog altyd heel eenvoudig: God = Vader, Seun & Gees. Hy openbaar Homself soos van toepassing in elke situasie. Soos jy sal opmerk is al drie aspekte van God genererend / skeppend, onderhoudend, versorgend.

Ja, God se Gees het oor die waters gesweef, God het geskep deur Sy Woord, Homself aan ons sigbaar vertoon in die vlees (Jesus), en so kan ons aangaan.

(Moet nou ongelukkig hardloop - by 'n vriend met breëband). Gesels later weer meer hieroor.

Groetnis.
Gideon.