Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

4/01/2009

Oodenking 4/4

Teks: Mat.6:9 - "So moet julle dan bid..."

Sien kommentare.

5 comments:

Gideon said...

Elke onderwyser ken die krag van ‘n voorbeeld. Hy vertel nie net die kind wat en hoe, maar hy wys ook hoe dit gedoen word.
Ons hemelse Leermeester het vir ons die woorde in die mond gelê – so eenvoudig dat ‘n kind dit kan mompel, en tog só ryk en diep dat dit alles bevat wat God kan gee.
Dis interessant dat in die hele Bybel is dit die eerste maal dat God aangespreek word as VADER. Jesus noem Hom nie net Sy Vader nie, maar ook óns Vader.
Hierdie woorde wat Jesus Sy dissipels (ook vir ons) leer, is die sleutel tot alle aanbidding. Dit is die grootste les in die skool van gebed.
Gebed begin in die persoonlike verhouding met die lewende God, in die persoonlike liefdesgemeenskap met Hom.
Die krag van gebed sal wortel skiet en groei in die versekering van God se vaderlike liefde.
Die vreugde van gebed lê in ons wete dat die Vader ons liefhet en dat Hy verlang dat ons na Hom moet kom met ons behoeftes en ons lief en ons leed.

Het U opgemerk waarmee hierdie gebed van ons Leermeester begin? - U Naam, U koninkryk, U wil. Dít kom eerste. Hý regeer, Hý sorg, Hý gee om, in Hom is alles wat ons begeer, Hy is alles. Dán eers kom die vra:
“gee ons…, vergewe ons…, lei ons…, verlos ons...”

Hierdie les (dat God eerste kom in alles) is baie belangrik. Nie net in ons gebede nie, maar ook in ons besluite, ons handel en wandel. Niemand kan ooit verloor deur vir God en Sy eer eerste te stel nie. Ons eie belange is altyd ondergeskik aan Sy eer en verheerliking. Hy is Koning, Hy is Vader, Hy is die 1ste en die Laaste. Sy wil en Sy Koningskap is ons hoogste goed.

Laat U Naam geheilig word!!
Watter Naam? Hierdie nuwe Naam: VADER. En Hy is heilig – dwarsdeur die Bybel. En dit staan sentraal.
Eseg.36:23 En Ek sal my grote Naam heilig wat julle onder hulle ontheilig het; en die nasies sal weet dat Ek die HERE is, spreek die Here HERE, as Ek My in julle voor hul oë as die Heilige laat ken.
Dit is slegs wanneer ons onsself oorgee om deur Sy Gees gelei te word, dat Sy Vaders-Naam in ons, deur ons, in die oë van die wêreld geheilig word deur ons gebede en ons lewens.

Laat U koninkryk kom!!
Die kind en erfgenaam van ‘n koning het geen hoër begeerte as dat sy vader die koning in alles sal wees nie. Ons erf immers alles. Daarom is u en ek ambassadeurs en stryders vir ons Vader in die wêreld waarin ons lewe. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lug (Efes.6:12). En die magtigste wapens wat ons in hierdie stryd het, om ons Vader se koningskap te laat seëvier, is ons gebede en die Woord van God. Ons moet in hierdie wêreld waar ons bywoners is, waar ons in vyandsgebied is, stry vir ons Vader se koninkryk, Sy koningskap, Sy eer. Laat niks – ook nie die bose nie - die heerskappy oor ons lewens kry nie!
Die Woord van die Here is baie duidelik: “Hulle wat hulle deur die Gees laat lei, dié is kinders van God” (Rom.8:14). En die Gees sal ons nêrens anders lei as dat ons onder die heerskappy, die koninkryk van ons Vader, sal dink, praat en lewe nie.

Laat U wil geskied.
Ons bid dít nie net wanneer ons ly en in nood verkeer nie.
Ons Vader se wil moet gedurigdeur in en deur ons praktyk geskied – in ons kinderlike onderwerping en gewillige gehoorsaamheid aan Hom in ons praktiese lewens.
Die tyd ontbreek om alles hieroor te sê.

Gee ons vandag ons daaglikse brood.
Die kind wat sy Vader se wil doen, homself oorgegee het om beheers te word deur Sy Gees, elke dag stry om Sy koninkryk en Sy heerskappy te handhaaf, het die volle vrymoedigheid om na sy Vader te kom en te vra vir sy daaglikse brood. Hy het vrymoedigheid om te vra vir reën op ‘n droogte-getysterde land. Hierdie kind het vrymoedigheid om sy nood en behoeftes aan sy Vader se voete te kom lê.
Lev 26:3 As julle in my insettinge wandel en my gebooie hou en dit doen, :4 sal Ek julle reëns gee op die regte tyd, en die land sal sy opbrings gee, en die bome sal hulle vrugte gee.
Mal 3:10 “…beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie.”
Die Vader wag dat ons Sy beloofde seëninge uit Sy hand kom afbid deur die gebed in gees en in waarheid.

En vergewe ons ons skulde – net soos ons vergewe…
Soos voedsel ‘n behoefte is vir die liggaam, so is vergifnis ‘n behoefte van die siel.
Ons voorreg om vergewe te word, is duur gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Maar hierdie vergifnis, as ‘n lewende ervaring, is onmoontlik as die bidder self onvergeeflik is.
In elke gebed tot die Vader moet ek kan sê dat daar niemand is vir wie ek nognie vergewe het nie.

En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons…
In hierdie drie gebede –
1. om ons daaglikse brood;
2. om vergifnis; en
3. om weerhou te word van sonde,
Is al ons persoonlike behoeftes saamgevat.

Die gebed om daaglikse brood en vergifnis moet vergesel word van ‘n oorgawe aan die Vader se wil – om in heilige gehoorsaamheid aan die Vader se wil te lewe.

Ag, as die eer van Sy Naam, Sy heerskappy, Sy heiligmaking, Sy wil en Sy liefde tog maar die eerste plek in ons daaglikse lewe kon inneem! Dan sou Sy versorging, Sy voorsiening, Sy vergifnis en Sy liefde ons daaglikse werklikheid en ervaring wees.

In hierdie aanbidding en gebed, in gees en in waarheid, ervaar ons dat ons met Hom een is, hoe die “vir U” en die “vir ons” aaneengeweef is. Dan verstaan ons eers hoe Sy heerskappy, Sy wil, slegs ons hoogste goed kan wees –
“want aan Hom behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid tot in ewigheid”.

Jesus, Seun van God, leer ons om waarlik te bid: “VADER”.

GEBED
Ons Vader, dankie dat U Seun Jesus deur Sy kosbare bloed vir ons vrye toegang tot U heilige teenwoordigheid gekoop het.
Dankie vir die woorde wat Hy in ons monde gelê het, sodat ons daarmee kon begin verstaan hoe U wil hê dat ons U moet aanbid.
Lei ons al dieper in – in die betekenis van daardie gebed.
Here, leer ons hoe om daardie woorde waar te maak in ons binnekamer, maar ook in ons omgang met die mense rondom ons, in ons daaglikse praktyk.
Ons Vader, leer asseblief vir ons elkeen persoonlik, leer ons gemeente, ons land, die wêreld, om U in kinderlike geloof, in Gees en in waarheid, te aanbid.
Laat U Naam dan só geheilig word, laat U koninkryk só kom, laat U wil só geskied.
In Jesus se Naam.
AMEN

Yf said...

More Gideon,
Hierdie gebed is vir my absoluut soos 'n afhanklikheidsbelydenis, want wat mens vra kan jy tog nie vir jouself verkry nie. Hierdie gebed (afhangend van die vertaling) bevat net 75 woorde, in teenstelling met die ellelange gebrabbel van afgodsdienaars (dink aan die Elia insident) Wys jou net ons hoef eintlik net een keer te vra en van daaraf kan ons net dankie sê vir wat ons gaan ontvang.
Vrede daar

Gideon said...

Ja Yf, jy's reg. Mens hoor ook soms die gebede in die openbaar, waar daar eintlik toesprake afgesteek word, en ellelange verduidelikings. Seker maar dat die hoorders kan hoor.

Ek self beywer my maar vir redelike kort gebede in die openbaar, maar as ek alleen is... ai, dis mos die tyd vir ware omgang en persoonlike verkeer.

Dankie vir jou opmerking.

Yflike vrede vir jou.

Gideon.

Henrietta said...

Dit is seker die mees perfekte gebed - dit omvat kort en bondig, eintlik alle aspekte wat nodig is. Daar is al talle boeke oor geskryf, en vele meer sal seker nog daaroor geskryf word.

Henrietta said...

As ek reg onthou, gaan Thielicke se boek "Die gebed wat die wereld omspan" oor die Ons Vader gebed.