Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

3/24/2009

Oordenking 2/4 : Gebed in Gees en in Waarheid

JOH.4:23,24 “Maar daar kom ‘n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit só moet doen. (die Vader SOEK ook mense wat Hom só aanbid) God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid”.

(Jammer dit is só lank ná die 1ste/4 ged. Feb. - kon nie op internet kom ged. my verlof nie. Sien verder onder kommentaar)

5 comments:

Gideon said...

Hierdie eerste gebedsles wat Jesus gegee het, het geweldige diepte. Die Vader soek ware aanbidders, deur die Gees, en in waarheid. Wat beteken dit? (SOEK = “desire/endeavour/require” )

Jesus praat hier van 3 soorte aanbidding:
1. Die Samaritane het net die Tora (1ste 5 boeke van Moses) gehad, dus baie beperkte kennis van God. Daarom sê Jesus hulle verstaan nie wat hulle aanbid nie.
2. Die Jode het aanbid met die nodige kennis, maar
3. Die Vader soek mense wat Hom deur die Gees en in waarheid aanbid.

Jesus sê vir die vrou: “Die uur kom, en dit is nou.” Hier praat Hy van Homself: Dit is in en deur Jesus wat die ware aanbidding gebeur, sodat dit in die Gees en in waarheid kan wees – nie op ‘n berg, in die tempel of een of ander plek nie.

Wat beteken dit om die Vader deur die Gees te aanbid?

God is Gees, en daar moet ‘n harmonie wees tussen God en die bidder. Soos God is, so moet die aanbidding wees.

Ons moet onsself afvra: Lewe ek in dieselfde Gees as wat ek aanbid? Is my ingesteldheid in die praktyk ook soos dit is wanneer ek op my knieë gaan? As God se Gees in ons woon, moet Hy dan nie ook my gees beheers in my alledaagse lewe nie? Waarom sou my ingesteldheid dan anders wees as wanneer ek Hom aanbid?
My hele lewe moet ‘n lewe van aanbidding wees.

Jesus praat van Sy eie werk wanneer Hy sê “die uur kom, en dit is nou”. Hy het belowe dat Hy Sy Gees sou stuur, en deur daardie Gees – die Gees van Christus – moet ons Hom aanbid.

Hy sê ook dat ons Hom IN WAARHEID moet aanbid.

Dit beteken nie net dat ons opreg moet bid nie, ook nie net volgens Sy Woord nie. Kom ons verduidelik:

Jesus het gesê: “Ek is die lewe, die weg en die waarheid”.
In Joh.1:17 lees ons “Die genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom.” Sy Gees is die Gees van waarheid. Alleen as ons deur Sy Gees beheers word, kan ons in waarheid aanbid.
En so is aanbidding deur die gees = aanbidding in waarheid.

Ons kan nie verwag dat ons buite die Gees se beheer gaan lewe, en dan slegs wanneer ons bid, deur die Gees bid nie. Ons hele lewe moet ‘n lewe van aanbidding wees – ‘n lewe deur die Gees en in Sy waarheid.

Daarom moet ons ook gedurig die belydenis en die erkenning in ons omdra dat ons uit onsself te swak en onwaardig is om Hom uit onsself in waarheid te aanbid.
Ons moet voor Hom bely dat ons Hom nodig het om ons deur Sy Gees te lei tot ware aanbidding – op ons knieë sowel as in ons daaglikse lewe. Laat ons vashou aan die wonderlike waarheid dat die geheim van die ware aanbidding daarin lê dat ons God waarlik as ons Vader ken, en dat Hy Sy vadersliefde openbaar het toe Hy Sy Seun en Sy Gees aan ons gegee het om ons tot Sy kinders te maak.

Hierdie geheim van ware aanbidding is die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons oopgemaak het. Om Jesus Christus, die Seun, en die Gees van die Seun in ons te laat woon, as deel van ons elke dag se lewe te hê – dít maak van ons die ware aanbidders – deur Sy Gees, en in waarheid.

O, as ons maar gewillig is dat Hy ons leer om waarlik te bid, dat Hy ons daarin kan oefen sodat ons sal groei, nie net in geloof en liefde vir Hom nie, maar ook tot ware aanbidding, soos God dit graag wil hê.

AMEN

GEBED:
Geseënde Here, U het vir ‘n vrou wat geweier het om vir U drinkwater te gee, die water van die lewe aangebied. Wat ‘n wonderlike liefde. Daarom glo ons vanaand dat U ook vir ons, wat U dissipels is, wil leer om deur U Gees in waarheid te aanbid.

Here, leer ons dan om U só te aanbid. Laat U lewe en U Gees in ons alledaagse lewe en praktyk invloei, sodat ons daardeur gelei kan word in elke situasie waarin ons mag beland.

Leer ons, Here, om naby U te leef, met die volle wete dat ons onkundig is en niks het om vir U aan te bied nie behalwe om in nederigheid as U kinders te lewe.

Laat dit ons vreugde wees, Here, om naby U te leef, sodat U in ons kan leef, soos die wynstok sy lewe aan die ranke gee.

Ons vra dit alles om U eer, in die wonderlike Naam van Jesus, ons Leermeester en Middelaar.
AMEN.

Yf said...

Hallo Gideon,
Daar gaan so baie dinge deur my kop. Die twee genoemde dimensies (daar mag meer wees) van aanbidding – Gees en Waarheid – ek inset graag. Ek het juis gewonder hoe mens waarheid sou definieer? ‘n onbetwisbare feit? Maar (sonder om nou te filosofies te raak) ‘n onbetwisbare feit (volgens ons huidige kennis) kan ‘n leuen of verkeerd wees (in die lig van toekomstig verworwe kennis) So, dis nie ‘n goeie definisie nie. Jy koppel waarheid aan opregthied, waarmee ek saamstem Maar mens kan ook opreg anti-medemenslik en / of anti-Godswil voel.

Dis hier waar die Gees dimensie inkom. Ek hou daarvan om dinge te integreer. Is dit dan nie die Gees self wat met onuitspreeklike sugte vir ons intree nie, omdat ons self nie regtig weet wat of hoe om te bid nie? Die swak skakel is ons opregtheid en is dit dan nie ook so dat die Here opregtes van hart liefhet nie? (teksverwysings ontbreek my nou) Die strewe moet wees dat die Heilige Gees “die vrymoedigheid het” vir ons voor te gaan in gebed en dit kan Hy alleen doen as ons wil kongruent is met God se wil. Hoe anders kan mens dan as om nie opreg te wees nie? Die gevolg is dan dat die gebed van die gelowige ‘n aangename geur vir die Here is en dat dit groot krag het, anders is die gevolg dat ons nie ontvang nie, omdat ons nie reg bid nie.

Gideon said...

Yf, dankie vir jou opmerkings.
Jy sê: "Jy koppel waarheid aan opregthied, waarmee ek saamstem Maar mens kan ook opreg anti-medemenslik en / of anti-Godswil voel."
Ja, ek stem saam, maar dit is darem die konteks wat bepaal watter soort opregtheid bedoel word. "Opregtes van hart" kom voor in die Psalms 7:10, 11:2, 32:11, 36:10/11, 64:10/11, 94:15, 97:11.

Jy vat die ding mooi saam: "as ons wil kongruent is met God se wil."

Groetnis.
Gideon.

Henrietta said...

Wonderlike rykdom van die Woord! Ek het altyd gedink die w(W)aarheid wys op Jesus, ons Middelaar. Tydens sy kruisiging het die voorhangsel geskeur, en het ons vrye toegang tot die Allerheiligste, die Troon van God (iets wat in die OT net vir die hoë priesters beskore was).

Gideon said...

Jy het reg gedink, Henrietta! Ons kan natuurlik, wanneer die konteks dit so wil hê, die w(W)aarheid óók lees as duidende op Jesus. Hy het immers gesê: "Ek is die Weg, die Waarheid en die Lewe..." Om dan "in Gees en in Waarheid" te aanbid, kan "waarheid" goedskiks in dubbelslagtige betekenis gelees/verstaan word. Johannes is juis bekend daarvoor dat hy oorvloediglik gebruik maak van uitsprake waarin sy wordspeling dubbelslagtig verstaan moet/kan word.
Dankie vir jou kommentaar.

Groetnis.