Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

12/07/2008

Preek, 7/12/2008

SKRIFLESING: Jes.9:1, 5-6
Preekteks: Jes.9:1, 5-6 : Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee……

Die O.T. staan in die teken van van BELOFTE en in die N.T. vind ons die VERVULLING van daardie beloftes.
In die Skrif as geheel openbaar God Homself as dié God wat met die mens op pad is na ‘n spesifieke bestemming. Op hierdie pad maak God beloftes en openbaar Hy Homself as ‘n getroue God, ‘n God wat sy beloftes hou en vervul.
Toe die mens in sonde geval het, het die Here hom nie net daar laat staan en hom verlaat nie. Nee! Toe die mens homself teen God opstel en teen Hom rebelleer, besluit Hy in sy ewige geduld en liefde, om hierdie gebroke verhouding te herstel. Hy tel hierdie gevalle, naakte mens weer op en stel ‘n plan in werking om die mens weer met Homself te versoen.
En Hy voer hierdie plan deur tot aan die einde v.d. wêreldgeskiedenis – met Jesus Christus as ewige Koning en Heerser.
Lees verder onder opmerking/s

1 comment:

Liza-Nel said...

[...]
Eersdaags vier en herdenk ons weer die geboorte van Jesus, ons Redder, Saligmaker en Koning. Kom ons kyk vanmôre opnuut na hierdie Jesus in die lig van God se Woord.
Toe God d.m.v. die engel die geboorte van Jesus aankondig, sê hy: “Die Here God sal Hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.”(Lk.1:32v.).

Hierdie belofte word nie sommer op die ingewing van die oomblik gemaak nie. Hierdie aankondiging het ‘n lang aanloop van profesieë en goddelike beloftes, sommige waarvan ons gedurende die afgelope adventstyd na gekyk het.

Jesus Christus word reeds aan Dawid as Koning belowe: God sal vir Dawid ‘n regverdige Spruit verwek wat as koning sal regeer (Jer.23:5v). Jesaja beskryf Hom as ‘n takkie wat sal uitspruit uit die stomp van Isai, ‘n loot uit sy wortels wat sal vrugte dra;(Jes 11:1)

Ja, selfs sy geboorteplek was bepaal, nl. BETLEHEM (= “Huis van Brood). (Miga 5:1)

Toe Petrus op pinksterdag die Jode toespreek, sê hy dan ook dat Dawid geweet het dat God uit sy nageslag die Christus, die Messias sou verwek om as koning op sy troon te sit.

Selfs aan die heidene uit ‘n vêr land in die Ooste, maak God die geboorte van hierdie Koning bekend, sodat hulle kom en vra: “Waar is die koning van die Jode?”
En hulle bring vir hom koninklike geskenke – goud, wierook en mirre.

Dit is eenvoudig verstommend hoe God die verlossing van die wêreld beplan het – hoe Hy die drade reg deur die geskiedenis gespan het wat almal in een rigting wys : Jesus, die Lewensbrood, wat in Betlehem (huis v. brood) gebore sou word.
Hierdie Jesus se koningskap is ‘n geestelike koningskap, wat nie deur wapens of geweld tot stand gekom het of in stand gehou word nie. Die elemente van hierdie koninkryk is waarheid, geregtigheid, vrede, liefde, lankmoedigheid, barmhartigheid….

Dit is dan ook wat ons teksvers sê: Hierdie Seun wat gebore gaan word, is die VREDEVORS, die KONING VAN VREDE.

‘n Aardse koning sou met ‘n leërmag, met kletterende swaarde en wapenrusting op Jerusalem toegesak het, en die koning self sou op ‘n pronkende, trippelende oorlogsperd gery het – ‘n teken van oorlog en wapengeweld.

Maar Jesus, die Koning van vrede, kom in Jerusalem ingery op ‘n donkie, ‘n nederige pakdier - simbool van vrede.

En die palmtakke wat die kinders voor Hom swaai met Sy intog in Jerusalem, is ook ‘n simbool van vrede.

Toe Hy aan die kruis hang, hang Hy daar as Koning van die ganse wêreld, Koning ook van hulle wat hom kruisig, Koning van die Jode, Koning van vrede, die Koning wat nie wapens of geweld nodig het om sy koninkryk in stand te hou nie.

Hierdie Koning is hoflik, nederig, sagmoedig! Hierdie Jesus forseer nie Sy heerskappy en koningskap af op mense nie.

HOFLIK? JA!!

Toe Jesus saam met die Emaüs-gangers stap en naby hulle huis kom, maak Hy asof Hy verder wou gaan. Eers toe hulle hom innooi, gaan Hy saam met hulle. Hy dring homself nie aan hulle op nie.

HOFLIK? JA!!

Hierdie Koning breek nie deure oop nie. Hy sê: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand vir my oopmaak, sal Ek inkom en saam met hom maaltyd hou.” Maaltyd hou met iemand in die leefwêreld van Jesus beteken om met daardie persoon gemeenskap te hou, om solidariteit en toegeneëntheid tot daardie persoon te demonstreer. Juis daarom het die elite van Sy dag - die Fariseërs en die Skrifgeleerdes - dit so erg teen hom gehou dat hy saam met tollenaars en sondaars eet. (Mens wonder soms: Hoe sal u en ek daardie toets slaag?).

HOFLIK? Ja!! NEDERIG? JA!!


Hierdie Jesus, hierdie hoflike, nederige, sagmoedige Koning het na sy eiendom gekom en hulle wou hom nie hê nie (Joh.1:11). Die kerkmense van sy tyd - die Skrifgeleerdes en die Fariseërs – het Hom verwerp, het gesoek om Hom dood te maak, en dis hulle wat Hom uiteindelik gekruisig het.

Dit is ook vir hulle wat Hy uitgenooi het: “Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want Ek is sagmoedig en nederig van hart….” (Mat.11:28v).
Dit is ook vir hulle wat Hy aan die kruis gebid het, want hulle het nie geweet wat hulle besig was om te doen nie.

Hierdie Jesus is ook die triomferende Koning! En eersdaags, wanneer Hy weer kom, sal Hy ook sit as die REGVERDIGE REGTER.

Maar ons lewe nognie in die tyd van die oordeel nie! Jesus staan vandag nog by baie deure en klop – selfs deure waarop die teken “Christen” geskryf staan, maar waar Jesus nog ‘n vreemdeling is. Vandag nog nooi Hy uit na die bruilofsmaal van die Lam. Vandag nog bied Hy vir elkeen wat wil “JA” sê, die bruilofskleed aan – waarsonder niemand kan ingaan nie.

Liewe broer & suster, jong mense, kinders, het u al regtig daardie deur vir Hom oopgemaak en Hom ingenooi? Hierdie hoflike, sagmoedige, nederige Koning sal nie u deure afbreek nie – u sal self moet besluit, u sal self moet oopmaak!!

“Kyk, nou is die wel-aangename tyd. Vandag is die dag van verlossing. Vandag, as julle Sy stem hoor, moenie julle harte verhard nie. Hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot liefde verontagsaam?” Eerlank word hierdie Koning wat nederig pleit om toegang, ook die Regter wat uitspraak gaan lewer!

En u - wat sal Sy uitspraak oor u wees?
Sal dit wees: “Gaan weg van My, vervloekte, Ek het jou nooit geken nie!”
Of gaan dit wees: “Mooi so, goeie en getroue dienskneg, gaan in in die vreugde van jou Heer”.

“Want só lief het God die wêreld gehad dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê”.
AMEN.

-Gideon