Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

12/12/2008

Kreasiologie en kreasionisme

Wanneer mense geleer word om vervalsde note uit te ken, word hulle eers intensief geleer wat die egte is, voordat hulle die vervalsde note bestudeer. Daarom wil ek eers kyk na kreasiologie voordat ek iets sê oor kreasionisme.
Kreasiologie is die Bybelse leer aangaande die skepping. Breedweg gedefinieer, word kreasionisme gekoppel aan godsdienste soos byvoorbeeld die Christelike godsdiens, Judaïsme of die Moslems wat glo dat die mensedom , die aarde en die heelal deur ‘n godheid of gode geskep is en wat die oerknal teorie verwerp . Albei terme is oorkoepelend en kan ‘n wye verskeidenheid interpretasies insluit.

Daar word op ‘n hele paar plekke in die belydenisskrifte van Gereformeerde kerke gepraat oor oor die skepping, die Skepper en die mens (skepsel) : Heidelbergse Kategismus , Sondag 3,4,9, en 10; en in die Nederlandse Geloofsbelydenis , Artikels 2,10, 12, 13, 14 en 15.

In Artikel 2 van die NGB leer ons byvoorbeeld dat ons God ken deur twee middele, eerstens deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld en tweedens deurdat God Hom nog duideliker en meer volkome aan ons bekend maak deur Sy Heilige en Goddelike Woord. Die term “nog duideliker en meer volkome” dui daarop dat die kennis wat opgedoen word deur die skepping (dit wil sê al die wetenskappe en ander vakgebiede), ondergeskik is aan die kennis verkry deur middel van die Skrif.

In die meeste Gereformeerde kerke word daar op Sondae een of ander vorm van geloofsbelydenis gelees en soms hardop deur die gemeente nagesê. Die mees algemene een is die Apostoliese geloofsbelydenis, wat begin met die woorde: “Ek glo in God die Vader, die almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde”. 'n Baie kort sinnetjie, maar gelaai met ryke betekenis!

Nou het ek genoeg gesê – julle beurt! Hoe dink julle oor die skepping, hoe verstaan julle die skeppingsleer?

19 comments:

Michael said...

Hallo Henrietta,

My eerste gedagte oor hierdie onderwerp gaan oor die verhouding tussen godsdiens en die wetenskap. Wat die Era van Verligting veroorsaak het was dat die denkende mense oortuig geraak het dat die wetenskap die enigste manier was om sin te maak van ons bestaan. Vandag noem hulle dit "methodological naturalism" wat eenvoudig daarop neerkom dat enige metafisiese aanspraak het GEEN plek in die wetenskap nie. Maar dit is nie waar hulle stop nie. Naturaliste beweer verder dat ALLES fisies verklaar MOET word.

Dit is dan baie baie belangrik om te gaan kyk wat die invloed van hierdie naturalisme op godsdiens was. Dit kan opgesom word as 'n minderwaardigheidsindroom wat gevolg het op die wonderlike en ongelooflike vooruitgang in die wetenskap. Tot 'n groot mate kan 'n mens sê dat omdat godsdiens nie kon sin maak van die wonder van die fisiese wêreld nie, het naturalisme oorgeneem. Die gevolg vir die kerk en ons samelewing in die algemeen was baie eenvoudig dat almal het begin dink dat wetenskap onomwonde BEWYS het dat ALLES 'n fisiese oorsaak het wat GEEN goddelike ingrype nodig het nie.

Dit wil sê dat enige iemand wat wil beweer dat God die hemel en die aarde gemaak het eintlik in wese onlogies en selfs "deluded" is. Dit is hoekom die ateïstiese beweging van die Verligting soveel invloed in ons wêreld gekry het. Dit is hoekom godsdiens met sekularisme vervang is in alle sfere van ons samelewing.

Die groot vraag wat enige opregte Christen behoort te vra is... IS DIE AANSPRAKE VAN NATURALISME WAAR???

Ek vra daardie vraag nou al die afgelope 10 jaar en ek hou aan soek en die wonder van wat ek gevind het is dat die KERN AANSPRAAK van Naturalisme totaal onlogies is en teenstrydig is met die fundamentele beginsels van enige ondersoek.

Met hierdie kennis is dit daarom vir my lekker om te ondersoek en te vind dat ek met die beste benadering tot kennis en insig wat die kundiges bestudeer het kan WEET dat God IS die Skepper van Hemel en Aarde. Net jammer soveel godsdiensleiers leef nog steeds met 'n misplaasde minderwaardigheidsindroom opsoek na naturalistiese bevestiging van godsdiens se aansprake. Ek kan katagories sê dat meeste liberale teologiese sienings maak volkome staat op 'n naturalistiese benadering tot die werklikheid.

Dit is maar my eerste gedagtes uit my vuis uit.

Groete,
Michael

Bertus said...

Eintlik is ons almal kreasioniste, aldus Dr Wilker wat die onderstaande artikel geskryf het.

http://www.tothesource.org/9_30_2008/9_30_2008.htm

Henrietta said...

Dankie julle twee manne, vir hierdie sinvolle bydraes! Bertus, ek het by jou skakel gaan lees - wens ek het meer tyd gehad! Hierdie sin daarvandaan: " ... the best science, the latest science is pointing the way to God. The days of atheist-friendly science have entered their twilight; the days of theist-friendly science are now dawning" sê basies wat Michael oor hedendaagse films in sy ander plasing oor dieselfde onderwerp sê. Ek het in my navorsing dieselde gesien, en in 'n gesprek met Mart het sy dit ook beaam.

Michael said...

Hierdie nuwe kennis oor die Skepping en die wetenskap gaan veroorsaak dat daar 'n regstelling of revolusie plaasvind wat dalk gelykstaande aan die "Era van Verligting" gaan wees.

Dit is eintlik heel ironies dat die "Nuwe Hervormers" in ons land eintlik probeer om 'n ideologiese mistasting wat nou al vir die afgelope 300 jaar ontwikkel het as "NUUT" aan ons te verkoop. Die eintlike Nuwe insig van ons dag word juis opgesom deur Bertus se artikel.

Die oorwinning wat ek oor Naturalisme raaksien is ook baie NUUT en vorm deel van 'n filosofiese revolusie wat gekenmerk word deur ouens soos Antony Flew wat ateïsme afgesweer het. Die volgende logiese stap is dat die plek van naturalisme in die natuurwetenskap ook tot 'n val gebring gaan word. Dit is hier waar die ideologiese en magsbelange die vonke behoorlik laat spat. Die rede is eenvoudig dat sekularisme hulle gesag vanuit naturalistiese wetenskap put, met die gevolg dat die dood van naturalisme gaan 'n sosiale revolusie ook tot gevolg hê.

Groete,
Michael
P.S. Ek het die fliek Expelled! No intelligence allowed gekyk en dink dat dit 'n goeie aanduiding van die aard van die huidige stryd uitwys.

Yf said...

Naturalistiese wetenskap, wat postuleer dat kennis slegs dmv die 5 sintuie en empiriese metodes verkry kan word (en dat dit geldig en betroubaar is) is eintlik 'n verskraalde werklikheidsbeskouing. As teoretisering as kennisbron uitgesluit word, war sou ons vandag gewees het? Die meeste teorieë, indien nie almal nie is geformuleer lank voor daar empiriese bewyse vir hulle gevind is. En hoe sou wetenskaplikes vir empiriese bewyse kon soek indien hulle nie voorafgaande teorieë gehad het om 'die pad aan te wys' nie? Om net een vakwetenskap te noem, hoe gaan jy in abstrakte of teoretiese wiskunde te werk gaan (n-dimensies, ens) of in kwantum meganika as jy nie 'n voorwerp sintuiglik kan waarneem nie.

Natuurwetenskaplikes erken ten minste die plek van die geestes- (en teoretiese) wetenskappe. Dis net in die konstellasie van Ateisme, agnosticisme & liberale toeloê / Nuwe ververmers dat jy diesulkes kry wat 'n verskraalde werklikheidsbeskouing het. Wat weier om te glo dat daar ook 'n geestelike nie-materiele dimensie kan wees. Wie niet empiriese kennis as bewyse aanvaar. Wat alles wat nie op empiriese vlak verklaar kan word nie verwerp. Maar hier is die gevaar in so 'n benadering. Soos kennis toeneem word dit wat nie verklaar empiries verklaar kan word nie, al hoe kleiner/minder. Maw, dis 'n glyerige helling om op te wees, want jou regverdiging vir naturalisme word al hoe minder.

Soos die Here die skeppingsprosesse gebuik om Sy doel te bereik (dink aan die weer, groei van plante, prosesse in die son, ens.) waarom kan Hy nie ook die proses van die oerknal en evolusie gebruik om Sy doel te bereik nie?

Michael said...

Hallo Yf,

Net 'n vinnige byvoeging tot jou gedagte dat God die "oerknal" ook kon gebruik het as 'n meganisme. Hoe meer hulle uitvind oor die wonder van ons heelal hoe meer begin dit lyk of die hoeveelheid net reg toestande logies wys op ontwerp. Dit wil dus voorkom of die "Oerknal" nie sommer net 'n chaotiese ontploffing was nie, maar eerder 'n perfek beplande skeppingsdaad. Dit is daarom vir my maklik om my analise van die waarnemings te laat rus by 'n God wat uit niks uit volkome kreatief en georden geskep het.

Oor evolusie is daar genoeg bewyse dat God wel spesies laat verander soos tyd verloop, maar die bewyse dat spesies uit 'n enkele voorouer ontstaan het is nog soek. Dit is duidelik dat daar 'n baie sterk saak is vir die ontstaan van lewe deur 'n intelligente ontwerper.

Groete,
Michael

Yf said...

Hallo Michael,
Soos hulle kripties oor die oerknal sê: "Wie het in elk geval die lont aangesteek?" en "God spoke, and BANG it happened!"

Ons twee het al voorheen breedvoerig oor die besware teen die onvoorwaardelike aanvaarding van die evolusieleer bespreek en ons kan weer die sake ophaal indien iemand anders sou wou weet, maar vir nou - lyk my hoe meer die kennis oor die prosesse toeneem, hoe meer word die onbeantwoorde vrae. (Eintlik het ons as Christene die antwoorde op die vrae, maar die kennis is nog nie op 'n empiriese manier aan ons gegun nie.) Die sekulariste soek nog...

Bertus said...

Julle gedagtes bring my terug na iets wat Antony Flew na verwys het, naamlik dat vir enige vordering in die 'groot vrae' daarbuite, wetenskaplikes eintlik 'n teistiese wereldbeskouing moet huldig.

Michael said...

Hallo Yf en Bertus,

Yf, jy praat oor al die antwoorde wat ons al reeds het en ek stem met jou saam. Dit is interessant dat een van die groot temas van kritiek teen 'n nie-naturalistiese beskouing juis is dat al hierdie antwoorde wat God reeds met ons gekommunikeer het 'n wetenskap stopper is. Hulle argument is misplaas maar baie mense luister lekker daarna. Hulle aanvaar dat 'n transendentale antwoord sal alle hipotese stop. Dit is in werklikheid net mooi die teenoorgestelde. God se antwoorde is die ongelooflike materiaal waaruit alle sinvolle hipotese gebou kan word.

Dit bring my by Bertus se opmerking oor wetenskaplikes sal beter wetenskap doen met 'n teïstiese wêreld beskouing. Dit is juis die "antwoorde" wat ons geloof vir ons gee wat maak dat ons sinvolle hipotese oor ons bestaan maak.

Om 'n voorbeeld te noem:
Persoonlik sien ek die Jong Aarde beskouing as 'n baie sinvolle onderwerp vir hipotese, vir die eenvoudige rede dat dit maak 'n baie belangrike geleentheid vir kritiek teen naturalistiese beskouings oop. Daarom dink ek dat om te soek vir bewyse en meganismes wat op 'n katastrofiese wêreld wye vloed dui, is 'n geldige wetenskaplike ondersoek. Vir my is die groot doel daarvan nie noodwendig om te bewys dat die Bybel waar is nie, maar eerder om te bewys dat die naturalistiese beskouing van uniformatisme totaal misplaas is as dit by geologie kom. Katastrofisme is 'n baie kragtiger beskrywing van ons geologiese omgewing. (Julle weet seker teen hierdie tyd van die katastrofiese plaat verskuiwings teorie. http://www.icr.org/research/index/researchp_as_platetectonicsl/)

Groete,
Michael

Michael said...

Ek was baie lank laas op "The Institute for Creation Research" se website en toe ek nou hierdie link vir julle gaan soek het sien ek dat die site of onder ontwikkeling is of nie meer goed in stand gehou word nie. Ek hoop hierdie ouens het nie van die bus afgeval nie...

Michael said...

Hallo Henrietta,

Jy het hierdie artikel onder my aandag gebring en ek dink dit is goed om dit onder hierdie onderwerp te bespreek.

http://www.news24.com/Beeld/In-Diepte/0,,3-67_2434072,00.html

Wat Jean, hier doen klink vir my soos iemand wat sy "marching orders" gekry het van iemand soos Eugenie Scott ( http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenie_Scott ). Dat iemand soos hy moet propaganda maak vir die verskansing van sy naturalistiese dogma in die NG Kerk se amptelike beleid is ironies en kommerwekkend.

Om te sien dat Jean die hok wel skud maak my hart eintlik bly, vir die eenvoudige rede dat die saak word nou skielik op die agenda geplaas. Net soos in die VSA dink ek nie dat organisasies soos die "National Center for Science Education" gaan baie lank die bo toon voer nie.

Wat ons moet doen is om deel te neem aan die debat, al is dit net om bewus te wees daarvan en op die regte geleenthede daaroor te kan praat.

Groete,
Michael
P.S. My ervaring is dat die meeste mense maak nog nie veel sin van die Skeppingsdebat nie. Net soos ons mense ook nie sin maak van Liberale Teologie nie. My gebed is altyd dat ons getuienis mag groei in liefde en wysheid...

Liza-Nel said...

It was not that long ago that secularism appeared to be the “wave of the future.” Why have so many returned to religion—and what does this portend for the years ahead?

In the closing decades of the 20th century, religion re-emerged as a contentious issue in country after country. As Harvard University’s Samuel Huntington observed: "The late 20th century has seen the global resurgence of religions around the world" (The Clash of Civilizations, p. 64). Karen Armstrong, a former nun and best-selling author, wrote: "One of the most startling developments of the late 20th century has been the emergence within every major religious tradition of a militant piety known as ‘fundamentalism’… this religious resurgence has taken many observers by surprise" (The Battle for God, p. ix).

The new wave of religious activism is driven by serious believers of many faiths—Protestants, Catholics, Jews, Muslims, Hindus and others—all of whom are adamantly opposed to many of the values commonly accepted by modern secular society. Though their specific beliefs differ, they share the ultimate goal of restructuring society on the basis of scriptural belief and practice.

French researcher Gilles Kepel, in his book The Revenge of God, has carefully documented this largely unexpected turn of events. The simultaneous appearance of fundamentalist religious movements on a global scale has major implications for the 21st century, which according to Huntington, "is dawning as a century of religion" (Who Are We?, p. 15). Mankind is witnessing a major shift in the course of human history, and is moving along a path foretold long ago in the pages of the Bible. Bible prophecies indicate that even greater surprises will erupt on the world scene in the years just ahead!
-The Return of Religion
By Douglas S. Winnail

!!

Galileo het gesê: 'die werke van Gods vinger - dit wil sê wat sy hande in die skepping gemaak het - en die werke van God se mond - dit wil sê wat God in sy Woord geopenbaar het - kan mekaar nie teenspreek nie.'

Henrietta said...

Sjoe, nou raak die gesprek lekker diep!

Dankie Liza vir hierdie laaste interessante plasing oor Winnail se boek, The Return of Religion, en dankie ook dat jy al ons plasings so mooi maak met jou kunstige plasing van prente! You go girl!

Dit maak my bly om te hoor dat daar mense is wat 'n terugkeer sien na geestelike dinge, maar dit maak my ook versigtig. Ek dink wat mens veral vir mensself en vir ander moet bid in hierdie tyd, is die gawe van onderskeiding. Oral in die Bybel waar daar oor "die laaste dae" gepraat word, word mens gewaarsku om versigtig te wees vir vreemde leringe (1 Tim 4:1; 2 Tim 4:4; Hebr 3:12; 2 Pet 3:17) . Dit is juis waarom ek die ander draad wat met hierdie een verband hou, oopgemaak het. Daar is tans oral besprekings oor die "Emerging/Emergent Church" , nog 'n groep wat vernuwing predik.

Ons moet altyd gereed wees om rekenskap te gee van ons geloof , soos dit in die Boek Petrus staan: 1 Pet. 3: 15: "In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe."

Die pogings van die Nuwe Hervormers om proseliete te werf, laat my baie dink aan die politiekery wat op die oomblik in ons land aan die gang is!

Liza-Nel said...

Dis gewis só...Christus het nie verniet gewaarsku dat daar in die laaste dae profete en messiasse te voorskyn gaan kom wat valse leringe sal verkondig nie. Maar ek vind eintlik die stellings waarvan die skrywer melding maak interressant, in die opsig dat dinge besig is om te gebeur - die wêreldtoneel word stadig maar seker voorberei...of soos iemand elders gesê het God se horlosie staan tans op vyf minute voor twaalf middernag.

Mart said...

Henrietta, dankie vir hierdie draad wat jy oopgemaak het. Ek het dit vanaand begin lees. Ek sien hier is reeds baie insiggewende plasings gemaak...

Betreffende die artikel wat in BY verskyn het, wil ek dit noem dat dit uit Oosthuisen se skrywe blyk dat hy 'n voorbeeld is van waar die mens soms daarna strewe om van sy gesimuleerde realiteit te ontsnap en dan sy eie aktiwiteite, beelde en objekte te skep, wat hom van sy eie egtheid help verseker.
Die ironie is dat die pogings om 'n selfgemaakte realiteit daar te stel, ook net weer ʼn simulasie word. “Their authenticity is a special effect” (Ward, 1999).

Om terug te keer na 'n gesprek of daar nog 'n plek vir God in die skepping is, weet almal reeds lankal dat die wetenskap vandag nie alles kan verklaar nie. Ons weet dat ons steeds voor die groot misterie staan dat daar absoluut 'n Skepperhand MOES gewees het, Iemand wat vandag nog die ganse heelal onderhou.

Die wetenskap bevestig die woorde van die Bybel.

"Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens duidelik aflei dat Sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat 'n mens nie kan sien nie." (Rom 1:20)

Ons kan met oorgawe saam met Johannes sê:
"In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie" (Joh 1:13).

Groete
Mart

Henrietta said...

Welkom terug van julle ruskansie en BAIE dankie Mart, vir hierdie skitter-bydrae, wat ons net weer by die Grootheid van God uitbring. Ja, uit Hom, en deur Hom en tot Hom is ALLE dinge! Hom kom die heerlikheid toe!

Henrietta said...

Hallo Mart! Lees hier:
http://www.dieburger.com/Stories/Features/By/19.0.1160972351.aspx
Dit is 'n artikel van 'n predikant in Nederland in antwoord op Jean Oosthuizen se "Hansie en Grietjie" artikel. Ek dink dit ondersteun baie mooi van die dinge wat ons hier wil sê.

Michael said...

Dit lyk vir my ek sal 'n "Google News Search" moet skep vir hierdie onderwerp anders mis ek al die opwinding!

Baie geluk Henrietta, dat jy vir jou geloof, kennis en insig moes ly. Ons Vader sal jou verseker daarvoor vergoed.

Ek wil net so 'n bietjie uitbrei op my opmerking aangaande Jean se ooglopende "marching orders" wat hy iewers moes gekry het. As jy sien dat hy die vriendelike oor van die sekulêre media moet gebruik om sy dogma te verkondig is dit vir my duidelik dat hy net propaganda het om te maak en nie werklik 'n saak van kerklike feite het nie. Die hoeveelheid moderne studie wat daar juis oor die moontlikheid van die ark as 'n "unieke redding van lewe" tydens die Vloed is asemrowend en die nugter tegnies akkurate denke wat daar ingaan is ook prysenswaardig. My ervaring is verseker nie dat Noag se Ark so fantasties is dat dit nie in ons geskiedenis wel net so gebeur het nie. (Onthou ek verwerp liberale teologiese verwerping van die gesag van die Woord op grond van geldende beginsels van kennis en wetenskap. Daar is meer as genoeg goeie "fundamentalistiese teoloë" oor.)

Dan is daar natuurlik sekerheid wat ons moet hê dat daar wel 'n wêreld weie vloed plaas gevind het, soos wat die Woord dit beskryf. In daardie verband is daar ook 'n magdom nuwe en geldige studies in grootskaalse katastrofisme in die aarde se geologiese geskiedenis. Die een wat ek die meeste van hou is katastrofiese plaat-tektoniek. Dit kom daarop neer dat die kontinentale plate teen katastrofiese snelhede uit mekaar geskuif het en so die water oor alle kontinente gespoel het.

Julle moet gerus wees dat hoofstroom wetenskap dit afmaak op presies dieselfde manier as wat iemand Jean dit sal afmaak. Daar word geen argument teen die werk van die "Vloed geoloë" gegee nie en bloot verklaar dat hulle "koekoes" is. (Die Plaat-Tektoniek teorie van Baumgardner was presies op hierdie manier bespreek in die sekulêre New Scientist. http://www.newscientist.com/article/mg19225812.100-lone-voices-special-god-said-let-the-dry-land-appear.html)

Dit is presies wat gebeur as die heersende wetenskaplike dogma deur nuwe vars studies en insig aangeval word. Dit is om daardie rede dat ouens soos Jean net een agenda het... "Hou die masse se gedagtes gefokus op die ou dogma". Keer ten alle koste dat mense moet gaan soek na die hart van die debat oor die historiese akkuraatheid van die Bybel. Skiet dit af en beledig enige opregte bevraagtekening van die status quo.

(Vir die wat dink dat Jean en die Nuwe Hervorming die "nuwe dogma" beet het bloot omdat hy/hulle die "OU OU" dogma van die Bybel aanvat, kan ek maar net aanbeveel om te gaan kyk wat het van die Bybel se verklarings oor ons werklikheid geword sedert die "Era van Verligting". Ons Afrikaners was heerlik geïsoleer van die humanistiese dogma van die afgelope 400jaar. Onthou ons het uit Europa pad gegee net toe humanisme se houvas begin kry het.)


Wel... mag helder denkende soos Henrietta nooit ophou om die klok herlder te laat weerklink oor ons gemeenskap nie.

Dankie Henrietta.

Groete,
Michael

Henrietta said...

Ek is die een wat moet dankie sê, Michael, eerste en bo alles en almal aan dié Here aan wie al die eer en die heerlikheid toekom en Wie my, sondige mens, waardig ag om deel van Sy Familie te wees.

Dan vir die ondersteuning van lojale vriende soos julle, hier en in e-posse en oproepe - ons het mos al 'n paar sakkies sout saam opgeëet rondom die ontstaan van dié blog en selfs daarna...

En ja, ek dink jy sit jou vinger sekuur op die eintlike eina : die eierdans oor die hart van die debat rondom die historiese korrektheid van die Bybel. Dinge soos Skrifgesag, Skrifgebruik, Skrifverklaring...