Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

11/02/2008

HOE SIEN GOD ONS???

Ek plaas vanoggend se boodskap:


Deurlopend:
1.God sien my, individueel, in my persoonlike verhouding met Homself; maar ook:
2.Hy sien ons, gesamentlik, in ons verhoudings tot mekaar en ons, as ‘n kollektiewe eenheid/liggaam, in ons verhouding met Homself.

Hy verduidelik dít vir ons met verskillende voorbeelde uit ons daaglikse lewe.

1. Kinders van God
Hoe identifiseer Hy Sy kinders?
Rom 8:14 Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God. (Laat ék my deur Hom lei? Soek ék Sy wil in my lewe?)
Mat 5:9 Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. (Is ék ‘n vredemaker? Soek ék vrede met almal? Dra ék Sy vrede uit na ander?)
Gal 3:26 Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus; (Glo ék in Hom?-Jak.2:14-26)
Gal 5:24 Maar dié wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. (Het ék myself gekruisig vir Hom? - my vleeslike gesindhede & begeertes?)
Rom 8:16 Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;

Wat verwag God van Sy kinders?
Eph 5:1 Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders; :2 en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het
Mat 5:44 Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; :45 sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is;
Gal 4:6 En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur,
Gal 5:25 As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel.
Eph 2:10 Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.
Eph 5:8 Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here—wandel dan soos kinders van die lig.
Eph 5:9 Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid.
Eph 5:10 En beproef wat die Here welbehaaglik is;


2. Ons is Sy bruid - in 'n Verbondsverhouding:
By ons doop bevestig Jesus dat Hy Sy troubeloftes aan ons sal nakom, en steek Hy as’t ware Sy trouring aan ons vingers.
Ons is aan God verbind in ‘n verbondsverhouding. Hy is getrou aan sy verbonds-/trou-beloftes. Is ons, as Sy bruid, bereid om getrou te wees aan Hom?
(Is ek bereid om Hom eerste te stel? Het Sy Koninkryk die eerste prioriteit in my prioriteitslys?)

As ek iets/iemand anders se belange vóór Syne stel, is ek ontrou aan Hom – dan pleeg ek egbreuk, dan is ek ontrou aan Hom, dan “hoereer ek agter afgode aan”.
Die vernaamste van hierdie afgode (die ander “man”) is DIE EIE EK. (Stel ek my bruidegom se belange vóór myne?)

3. Hy is die Pottebakker, ek is die klei.
(Rom.9:21)
Ek is die klei op Sy draaibank: Klonte & klippe in die klei bederf die vorming. As ek hindernisse / klonte / klippe in my lewe toelaat, weier ek daarmee om my deur Hom te laat vorm soos Hy my wil hê.

4. Ons is Sy kudde.
Joh 10:4 En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit; en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken.
Joh 10:11 Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. (Dankie, Here!! Dankie! Dankie! Dankie!)
Joh 10:15 Net soos die Vader My ken, ken Ek ook die Vader; en Ek lê my lewe af vir die skape. (Dankie, Here!! Dankie! Dankie!)
Joh 10:14 Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken. (Here, ek wíl U ken in alles wat ek dink, sê en doen!)
(Luk.15 Gelykenisse v.d. verlore skaap, verlore muntstuk & die verlore seun.: Jesus is baie ernstig oor elkeen wat van Hom af wegdwaal, en Hy wil vir JOU en vir MY gebruik om hulle te gaan optel en terug te dra! )

5. Ek is Sy dissipel:
Elkeen van ons het openbare belydenis van geloof afgelê.
Daar het ek bely dat Jesus Christus my persoonlike Verlosser is en dat ek Hom liefhet en wil dien,
En ek het vir God voor die gemeente belowe
Om te lewe volgens Sy Woord;
Getrou/aktief deel te neem aan alle werksaamhede/aktiwiteite van die kerk;
Om God op alle terreine van die lewe te verheerlik deur woord en daad;
Om God te dien; Sy Naam getrou te bely.

Luk 14:27 En elkeen wat sy kruis nie dra en agter My aan kom nie, kan my dissipel nie wees nie.

6. Ons is Sy liggaam.

1Kor.12:7, 12,18,21, 24(b)-27.
God het vir elkeen van ons gawes/talente gegee “tot voordeel van almal”. Ons is is medelede van mekaar in een liggaam, en ons het mekaar nodig. Ons het mekaar se liefde, samewerking en ondersteuning nodig.
Daar is geen plek vir verdeeldheid, skeuring, afguns, haat, naywer, woede of rusies (Gal.5:19,20). Ook nie ongeërgdheid en onbetrokkenheid nie. Sulke dinge maak die liggaam siek, verswak en onfunksioneel. Die liggaam kan dit nie bekostig nie.
Die gesondheid van Jesus Christus se liggaam, ons gemeente, is ons elkeen afsonderlik, en almal gesamentlik, se verantwoordelikheid.
Ons lewe, tyd, gesondheid & talente kom van God. Ons skuld dit vir Hom. Ons skuld vir God én ons medemens liefde, vriendelikheid, nederigheid, goedhartigheid, getrouheid, selfbeheersing.

Efes.4:16: “Die verskillende liggaamsdele pas bymekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen vervul sy funksie, en só bou die liggaam homself op in liefde”.

Joh.6:5-13 Vermeerdering v.d. seuntjie se 5 brode en 2 vissies. Elkeen van ons se bydrae/talente/gawes, hoe klein ookal, kan wonders verrig in die hande van Jesus – in ons gemeente & gemeenskap.

Só sien God vir ons! Hoe sien ons vir God?? Is Hy my Vader? Is Jesus my Bruidegom? My Pottebakker en ek Sy klei? My Herder?

Vra jouself eerlik af: Hoe sien ek myself in die lig van God se Woord?

4 comments:

Liza-Nel said...

Gideon: "Joh.6:5-13 Vermeerdering v.d. seuntjie se 5 brode en 2 vissies. Elkeen van ons se bydrae/talente/gawes, hoe klein ookal, kan wonders verrig in die hande van Jesus – in ons gemeente & gemeenskap."

Hierdie is vir my een van Christus se mees skouspelagtigste wonderwerke en tog voel dit vir my asof niemand hulle veel daaraan steur nie. Jy is die eerste persoon in 'n baie lang tyd wat weer daarvan melding maak.

Liza

Gideon said...

Ja Liza, dit is eintlik 'n baie ryk gedeelte, en ek het al 'n hele stukkie daaroor geskryf. Dit gryp my dikwels aan wanneer ek nader na die (dikwels) misgekykte stukkies van so 'n gedeelte gaan kyk - soos dat Jesus terselfdertyd sy dissipels getoets het, hoe hulle verskillend gereageer het, en dat dit garsbroodjies was. Nogal interessant!
Groetnis

Mart said...

Dankie vir hierdie pragtige stuk, Gideon.

Gideon said...

Dankie vir die riempie onder die hartjie, Martjie.