Daar word op die oomblik in die kerk meer gepraat oor self-ontplooiing as oor self-opoffering.-Anon.......As ‘n kerk haar woorde begin devalueer, dan word die kerk ‘n ramp vir die volk. - K Schilder

9/02/2008

Mat. 2:1 - 8

In Mat. 2: 1 - 8 (OV) lees ons:
"1 EN toe Jesus te Betlehem in Judéa gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die Ooste in Jerusalem aangekom
2 en gesê: Waar is die Koning van die Jode, wat gebore is? Want ons het sy ster in die Ooste gesien en gekom om Hom hulde te bewys.
3 En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom;
4 en hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word.
5 En hulle het vir hom gesê: Te Betlehem in Judéa, want so is daar deur die profeet geskrywe:
6 En jy, Betlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees.
7 Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra;
8 en hy het hulle na Betlehem gestuur en gesê: Gaan doen noukeurig ondersoek na die Kindjie, en as julle Hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en Hom hulde bewys."

Het julle, soos ek dalk ook al oor die stukkie gewonder? Wat by my opkom is die volgende:

1. Dis die tyd van die Romeinse oorheersing, meer nog indringing van die Jode en hulle lewenswyse. Die fundamentaliste onder hulle was klaar gekant teen die Hellenisering van vorige eeue, maar "ver-Romeinsing" van hulle samelewing was ir hulle veel erger. Dit het hulle selfbeskikking weggeneem, hulle kultuur en godsdiens bedreig, dit was besig om hulle te vervreem an alles wat vir hulle kosbaar was. Die voorwerp van hulle haat was verpersoonlik deur Herodes, al het hy ook hoe hard probeer om hulle guns te wen.

2. Sover ek die saak kan uitmaak, was die owerpreisters en die skrifgeleerdes (of die meerderheid an hulle in elk geval) Herodes se lakeie en was hulle optredes gerig deur die beginsel van "politieke korrektheid" - enersyds om hulle bevoorregte posisies te behou en andersyds om nie golfies op die dam te veroorsaak nie.

3. Nou word hulle, deur Herodes nogal, uitgevra oor die "Koning van die Jode" Mens kan glo dat hy dit graag sou wou weet, dis immers 'n toekomstige bedreiging vir hom of sy nageslag.

4. Maar hier is vir my die geheimenis. Gegewe die omstandighede soos ek hierbo uiteengesit het, sou mens verwag dat die geraadpleegdes die berig van die wyse manne sou afmaak as snert, of ten minste bewusteloosheid gepleit het. Want om met soveel oortuiging vir Herodes van sy toekomstige "vyand" (soos hy dit sou sien - die een wat sy koningskap sou bedreig) te vertel, sou beslis nie polities korrek wees nie, sou eintlik teen hulle aard wees en sou in daardie tye maklik as hoogverraad beskou kon word, veral as hy van sommiges van hulle ontslae wou raak.

5. So, hoekom het hulle so teen alle verwagtinge in reageer?

6. Verder, hulle moes baie oortug gewees het van hulle saak, want hulle was baie spesifiek t.o.v. die plek van geboorte. Interessant ook dat hulle die woord van ongelowiges aanvaar het dat hulle koning (verlosser) wel gebore was.

7. Maar, al was hulle so oortuig daarvan, was nie een van hulle bereid om die finale "geloofstap" te neem en om self te gaan kyk nie.

8. Hier is my vrae: Wat maak die stukkie in die Bybel? Niks in die Bybel is toevallig daar nie, alles is Godgevallig daar, niks is sonder 'n doel nie, so wat is die doel van die stukkie?

9. Ek sien niks van die "goeie nuus" boodskap in die stukkie nie. Neem dit weg en ek is seker dit verarm nie die verlossingsboodskap nie.

10. Hierdie stukkie se genre is seker geskiedenis met 'n boodskap Dis tog nie profesie, of wysheidsliteratuur of lofprysing of so iets nie. Wat sou tog die betekenis daarvan vir die eerste lesers gewees het?

Ek het nog een interpretasie-punt wat ek wil maak, maar ek wil niemand beinvloed nie, so ek wag eerder vir julle ingeligte en wyslike insette voordat ek verder skryf.

5 comments:

Henrietta said...

Goed om weer jou stem te hoor Yf! EN iets om ons slapende grysstof wakker te skud en ons uit die "werk" te hou ....

Dit was vir my nog altyd fassinerend om te kyk wie Jesus herken/erken het vir Wie Hy werklik was, veral toe Hy 'n klein baba was en nog niks aardskuddends gedoen het nie. Simeon en Anna (Luk 2) staan kop en skouers bo almal uit, ook Petrus in die bekende "U is die Christus.. " Mat 16:16) . Mens kan ook dink aan die wagte by die kruis (Mat 27:54): "Hierdie man was werklik die Seun van God"...

Aan die ander kant, die Fariseers en die Skrifgeleerdes wat deel was van die Joodse Raad, se "oë was toe" ...

Kennis en openbaringskennis... as ek dit so kan stel... Almal wat toegang tot Die Skrifte gehad het, het geweet/kennis gehad dat 'n Messias sou kom...

Veral die Hoë priester het Openbaringskennis gehad (Joh 11;41 e.v.; Joh 18:24 e.v.) - en tog "herken" hy Jesus nie vir wie Hy werklik was nie?

Vir my lê die geheim in "VERWAGTING" - dié wat Hom herken EN erken het as Messias, het in 'n soort van Messias-verwagting geleef, en dus het hulle die "openbaring" van Wie Jesus was, ontvang.

So, waarom is dié deel in die Bybel? Een van die redes mag wees, om juis dié verskil aan te toon...

Michael said...

Hallo Yf,

Ek hoop dit gaan baie goed met jou. Dit is 'n lekker gedagte hierdie!

My eerste gevoel is dat ek eerder aanvaar dat die skrifgeleerdes normaal binne hulle karakter opgetree het. Hulle opdrag om raad te gee het van Herodes gekom en hulle het dit met die erns wat dit verdien benader.

Die waarde is soos Henrietta dit uitlig gelee in die bevestiging van Jesus se status, as die Messias van wie daar geprofeteer word.

Noudat jy hierdie stukkie uitgelig het is dit vir my duidelik dat dit baie nuttig kan wees in enige gesprek met 'n Jood wat oor Jesus wonder.

Die laaste gedagte is dat die belang van die wyse manne daarin is dat hulle kennis gesag gedra het. Daar is niks in hierdie verhaal wat ons laat dink dat die Bybel hulle kennis probeer afmaak nie. Ons moet daarom aanneem dat hulle wel goddelike kennis uit die sterre ontvang het.

Vir my is die skoonheid van God se werking in die lewe van die wyse manne daarin dat dit bewys dat God wel, sonder formele godsdiens of die Bybel selfs, in die harte van enige iemand op aarde kan werk.

Persoonlik glo ek dat ons nie verbaas hoef te wees as ons eendag 'n verlore stam van mense ontmoet wat die Evangelie al reeds ontvang het nie.

Groete,
Michael

Liza-Nel said...

Wat my opval is dat vreemdelinge uit 'n heidenland die eerste was om van Christus se geboorte te getuig en Hom te aanbid en wat verder merkwaardig is, is dat hulle oor geen Bybelkennis beskik het nie. Terwyl die slim skrifgeleerdes daarteenoor, heeltemal ongeërg gestaan het teenoor die gebeurtenis.

Hulle het die letter geken maar nie die gees daaragter gesnap nie.

Is dit nie maar soos wat dit vandag ook met ons en ons godsdiens gaan nie - ons besit al die boekekennis ter wêreld aangaande die Woord maar gee nie veel vir Christus self om nie?

Liza

Yf said...

Hallo Henrietta. Ek hou van jou gedagte van intellektuele kennis sonder verwagting aan die een kant en werwagting gepaardgaande met HG geinspireerde "openbarings-kennis" aan die ander kant. Dit het my laat dink aan iets wat Anselm van Canterbury gesê het: "For I seek not to understand in order that I may believe; but I believe in order that I may understand, for I believe for this reason: that unless I believe, I cannot understand."Dis die verskil, sommiges probeer verstaan sodat hulle kan glo en ander glo met die gevolg dat hulle beter verstaan. Of dis altans hoe ek dit bietjie anders formuleer.

Gaan goed dankie, Michael. Die kwessie wat my besig gehou het is uit my hande geneem deur mense oor wie ek geen beheer het nie, so dis nou van my skouers en tydskedule af.

Terug na die punt. Ek het nooit eers aan die aspek van die kennis van die wyse manne gedink nie. Dit sluit aan by die insident in Handelinge waar Paulus aan die Atheners vertel wie die onbekende God is wat hulle aanbid. So, ja, algemene openbaring kan jou wel laat besef daar is n Skepper, maar ongelukkig is dit op sigself nie genoeg nie, want ook die wyse manne is terug na hulle land "sonder die Verlosser" Daar is ook ander mense in die Bybel wat die Almagtige herken / erken het, soos henrietta sal sê; (uiteindelik) die Farao, Nebukadneser en Darius maar net gaanende op wat in die Bybel staan, kry ons geen aanduiding dat hierdie erkenning genoeg was om aan hulle die ewige lewe te besorg nie.

Liza, ek sien jy ondersteun Michael, maar dis jou ander gedagte waarby ek wil aansluit. Ek dink ook hier word 'n sekere tipe mens, wel, getipeer. Dis die mens wat in die Bybel glo, die mens wat die Bybel verabsoluteer - die Bybel is onfeilbaar ens. Is dit dan verkeerd? Wel, geloof in die Bybel bring jou nie in die hemel nie, Dis net geloof in Christus wat jou in die hemel gaan bring. Ja, die Bybel is ge-inspireerd, is onfeilbaar, is geldig en betroubaar, maar is nie 'n substituur vir Christus nie. En daar stem ek met jou saam, ongelukkig het baie mense se fokus van Christus af verskuif na die Bybel toe, of wat nog nooit op Chrisuts nie omdat dit nog altyd op die Bybel was. Kom ons noem hulle die tradisionaliste. So sad dat hulle die rykheid van die Verhouding misloop.

Vrede vir elkeen van julle

Henrietta said...

Oor die Wyse Manne en waar hulle kennis vandaan kom - ek het lank lank gelede 'n preek van John McArthur oor Radiokansel gehoor waarin hy die moontlikheid opper dat dat die Wyse Manne heel waarskynlik by Daniël van die Messias gehoor het.

Hy grond dit op waar hulle volgens oorlewing vandaan sou gekom het, en as ek reg onthou, grond hy dit verder onder meer op die laaste verse in Daniël 6, waar Darius 'n bevel uitgevaardig het dat sy hele koninkryk die God van Daniël moet vrees en eer (Onthou, die Meders en Perse het daardie tyd feitlik die hele wereld van daardie tyd beheer). Wonderlik hoe God die God van die geskiedenis is!